Pages

Sunday, April 15, 2012

latihan kertas 2. Bab 5

SOALAN STRUKTUR

1. Idea penubuhan Sistem Ahli oleh pihak British adalah selaras dengan hasrat British untuk

menjalankan dasar dekolonisasi.

a). Apakah yang dimaksudkan dengan Sistem Ahli?

………………………………………………………………………………………….....

( 2 markah )

b). Apakah yang dimaksudkan dengan dekolonisasi?

…………………………………………………………………………………………….

( 2 markah )

c). Senaraikan TIGA ciri Sistem Ahli.

i. ………………………………………………………………………………………….

ii. ………………………………………………………………………………………….

iii. ………………………………………………………………………………………….

( 3 markah )

d). Nyatakan TIGA tanggungjawab setiap portfolio dalam Sistem Ahli.

i. …………………………………………………………………………………………..

ii. …………………………………………………………………………………………..

iii. …………………………………………………………………………………………..

( 3 markah )

2.

a). Apakah yang dimaksudkan dengan Pakatan Murni?

…………………………………………………………………………………………….

( 2 markah )

b). Antara langkah yang telah diambil ke arah pakatan murni ialah penubuhan Jawatankuasa

Perhubungan Antara Kaum (CLC). Nyatakan DUA persetujuan hasil rudingan UMNO-CLC

i. ………………………………………………………………………………………….

ii. ………………………………………………………………………………………….

( 2 markah )

c). Berikan DUA sebab Dato’ Onn Jaafar menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya (IMP).

i. ………………………………………………………………………………………….

ii. ………………………………………………………………………………………….

( 2 markah )

d). Nyatakan DUA pekara yang diterima oleh bukan Melayu dalam Perkembagaan Persekutuan

i. ………………………………………………………………………………………….

ii. ………………………………………………………………………………………….

( 2 markah )

e). Nyatakan DUA kepentingan Perjanjian Persekutuan.

i. ………………………………………………………………………………………….

ii. ………………………………………………………………………………………….

( 2 markah )

SOALAN ESEI

1. a).Sebelum penubuhan Perikatan yang mengabungkan UMNO, MCA dan MIC, telah terdapat

beberapa usaha mengadakan pakatan murni di kalangan penduduk Persekutuan Tanah

Melayu. Bincangkan langkah-langkah awal yang telah diambil ke arah matlamat itu.

( 14 markah )

b). Dalam pilihan raya 1955, Parti Perikatan telah mencapai kemenangan yang besar. Jelaskan

pekara yang terkandung dalam manifesto Parti Perikatan bagi menghadapi pilihan raya

tersebut.

( 6 markah )

2. a) Jelaskan isu yang menjadi panduan Suruhajaya Reid ketika merangka Perlembagaan

Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka.

( 6 markah )

b). Bincangkan isi-isi penting yang terkandung dalam Perjanjian Persekutuan 1957.

( 14 markah )


skema jawapan:

STRUKTUR

1.a) Sistem yang melatih penduduk tempatan dan kaum lain menerajui pentadbiran Tanah Melayu

( 2 markah )

b). Dasar memberi bantuan ke arah bekerajaan sendiri secara beransur-ansur kepada tanah

jajahan.

( 2 markah )

c). i. diwujudkan kabinet bayangan.

ii. anggotanya dikenali sebagai Ahli.

iii. perlantikan ahli oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja

Melayu.

iv. anggotanya seramai 9 orang iaitu 5 penduduk tempatan dan 4 pegawai Inggeris.

v. ahlinya di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British.

( 3 markah )

d). i. menguruskan pentadbiran harian jabatan.

ii. mencadangkan undang-undang berkaitan dengan jabatan.

iii. membentangkan cadangan undang-undang dalam Majlis Perundangan Persekutuan.

iv. berbincang dengan pegawai kanan British berkaitan cadangan undang-undang.

( 3 markah )

2. a). usaha semua kaum di Tanah Melayu menghasilkan kerjasama dan tolak ansur politik

melalui rundingan.

( 2 markah )

b). i. penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa.

ii. Kerakyataan Negeri diberikan kepada imigran yang lahir di Tanah Melayu.

iii.pilihan raya di peringkat bandaran, negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan diadakan

( 2 markah )

c). i. cadangan membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu dikecam dan ditolak.

ii. Kerakyatan Negeri menjadikan orang Melayu bukan rakyat tunggal Tanah Melayu.

iii. keperluan kerjasama semua kaum dalam sebuah parti untuk mencapai kemerdekaan

Tanah Melayu. ( 2 markah )

d). i. mengiktiraf kedudukan istimewa Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan.

ii. agama Islam agama rasmi Persekutuan Tanah Melayu.

iii. bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. ( 2 markah )

e). i. kerajaan demokrasi berkonsepkan raja berperlembagaan dibentuk.

ii. wujud perpaduan yang jitu antara kaum di Persekutuan Tanah Melayu.

iii. tercapainya keharmonian kaum di Persekutuan Tanah Melayu.

iv. hak mutlak kepada penduduk tempatan untuk mentadbir negara yang berdaulat dan

merdeka. ( 2 markah )

ESEI

1. a). Langkah-lamhkah ke arah Pakatan Murni

Tema

Huraian

CLC

menubuhkan Jawatankuasa Perhubungan Antara Kaum (CLC) yang dianggotai wakil pelbagai kaum di Tanah Melayu.

Kerjasama

titik permulaan kerjasama kaum di Tanah Melayu.

Dasar

perubahan dasar UMNO kerana kesanggupan berunding dengan kaum lain untuk kepentingan masa depan negara.

Buka

cadangan membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu.

IMP

penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya (IMP) oleh Dato’ Onn Ja’afar.

Kaum

konsep kerjasama kaum dalam sebuah parti ke arah kemerdekaan Tanah Melayu.

Gagal

IMP gagal kerana kaum-kaum di Tanah Melayu masih mengasingkan diri mereka.

Persidangan

penubuhan Persidangan Nasional bagi mencapai kerjasama politik dan mengurangkan perasaan perkauman.

Konvensyen

UMNO menganjurkan Konvensyen Nasional yang disertai pelbagai parti dan persatuan politik.

9 isi x 2 markah = mak 14 markah

b). Pekara dalam manifesto Parti Perikatan menghadapi pilihan raya 1955.

Tema

Huraian

Kemerdekaan

kemerdekaan Tanah Melayu dalam masa empat tahun.

Pendidikan

mewajibkan pendidikan kepada penduduk Tanah Melayu.

Tempatan

menjadikan perkhidmatan awam di Tanah Melayu bercorak tempatan.

Hak

menjaga hak asasi manusia.

Raja-Raja

melindungi hak Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan.

5 isi x 2 markah = mak 6 markah

2. a) Isu yang menjadi panduan Suruhanjaya Reid merangka perlembagaan .

Tema

Huraian

Merdeka

perlembagaan yang dirangka adalah perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka.

Pusat

pembentukan sebuah kerajaan pusat yang kuat.

Autonomi

mengwujudkan kuasa autonomi negeri dalam bidang-bidang tertentu.

Kedudukan

mengambil kira kedudukan khas Raja-Raja Melayu.

Istimewa

mengambil kira hak istimewa orang Melayu.

Bangsa

pengwujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu.

6 isi x 2 markah = mak 6 markah

b). Isi-isi penting dalam Perjanjian Persekutuan 1957.

Tema

Huraian

Kerajaan

pembentukan sebuah kerajaan persekutuan.

Pemisahan

pemisahan kuasa pusat dan kuasa negeri melalui Senarai Pusat dan Senarai Negeri.

Berperlembagaan

institusi raja dijadikan Raja Berperlembagaan di peringkat negeri dan negara.

Kerakyatan

diwujudkan tiga jenis kerakyatan iaitu secara Kuatkuasa Undang-Undang, Permohonan dan Naturalisasi.

Jus Soli

prinsip Jus Soli diterima.

Kedudukan

kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan.

Islam

agama Islam diterima sebagai agama rasmi Persekutuan.

Tanah

konsep Tanah Simpanan Melayu diteruskan.

Bahasa

bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan.

YdPA

Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara.

Demokrasi

pentadbiran negara bersifat demokrasi iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara terletak di bawah kuasa parlimen.

Negeri

di peringkat negeri Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran yang dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan EXCO.

12 isi x 2 markah = mak 14 markah

No comments:

Post a Comment