Pages

Sunday, August 3, 2014

Bab 3 : KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA
3.1 Latar Belakang Pembinaan Negara dan Bangsa
1.                               Jelaskan sistem politik masyarakat Melayu tradisional.

F1  Muncul  kerajaan kerana .........................................................
F2  kedudukan raja begitu ....................... dan ..............................
F3  raja bertanggungjawab :
i.              ..........................................................................................
ii.            ..........................................................................................
F4  Rakyat yang mendiami wilayah yang diperintah raja akan
i.              ...................................... dan
ii.            ..................................... kekuasaan raja
F5  Kesetiaan rakyat kepada raja menentukan ..............................
      ........................ atau wilayah yang diperintah raja.
F6  Kerajaan yang kuat akan ........................... atau menaungi kerajaan
      yang lemah untuk ...........................................................................
F7  Contohnya , Kesultanan Melayu Melaka mempunyai banyak negeri
       ...................... dan .................................

2.      Bagaimanakah kuasa Barat mengubah konsep kerajaan dalam masyarakat Melayu tradisional?
F1   Bagi masyarakat Melayu tradisional, negeri beerti .............................
F2   Contohnya negeri ......................, dan negeri n....................................
F3   Dalam perjanjian antara sesebuah kerajaan Melayu dengan kuasa
       asing, keseluruhan kerajaan disebut sebagai ..................................
       ..........................................................................................................
F4   Setelah British campur tangan, British merujuk setiap kerajaan Melayu sebagai     
       ...................................
F5  British telah menetapkan ............................ setiapa kerajaan.
F6  Konsep  kerajaan beransur ..............................
F7  dan digantuikan dengan konsep ......................
F8  British telah memperkenal gagasan ................................. pada tahun1946 untuk  membina sebuah ...................... dan ............................ yang moden.

3.       Apakah yang dimaksudkan dengan konsep bangsa?
F1  merujuk kepada ........................................................... dalam satu
      ikatan ketatanegaraan atau .........................................................

4.       Jelaskan maksud konsep bangsa Malaysia.

F1  konsep baru bagi rakyat ....................................................................
F2  lahir negara dan bangsa Malaysia apabila Persekutuan Tanah Melayu  diisytiharkan ........................................................................... dan Malaysia dibentuk pada ..................................................................
F3  Bangsa Malaysia terdiri daripada  :
i.                     Masyarakat berbilang ...........................
ii.                   Berlainan ............................
iii.                  Berbeza .............................
iv.                 ............................................
v.                   Dan pendapat terhadap ................................
F4  Bangsa Malaysia dibentuk melalui
i.                     Penggunaan.............................................................................
ii.                   Pengamalan ............................................. dan .......................
F5 Pembentukan bangsa Malaysia merupakan :
i.                     Hasil .........................................................................
ii.                   Pengisian .................................................................
iii.                  Pengekalan .............................................................

3.1.1 Pembinaan Negara dan Bangsa

1.       Jelaskan konsep negara dan bangsa moden di Eropah.
F1  Konsep negara dan bangsa moden tercetus di Barat pada penghujung ...................................................................................
F2  Kerana tercetusnya :
            i.      ..............................................................
            ii.    ..............................................................
            iii.   ..............................................................
            F3  muncul idea :
            i.      ........................................................
            ii.    .......................................................
            iii.   ......................................................
           F4  Zaman ini penting kerana memperlihatkan bibit-bibit kelunturan entiti politik berasaskan
             i.      ................................................
             ii.    .............................................................................................
           F5  Kebangkitan nasionalisme telah mengancam empayar ....................., ................... dan 
                 ..................... yang mempunyai penduduk berbilang bangsa.
           F6  Para nasionalis menggunakan unsur persamaan rumpun .............. dan .................... untuk 
                 membentuk negara bangsa masing-masing.
           F7  Matlamat akhir para nasionalis ialah ............................. dan ................................................
           F8  ......................... kalah dalam Perang Dunia Pertama .
           F9  Persidangan Damai Paris isytihar Deklarasi    .....................................................................
           F10  Dua Prinsip pembinaan negara :
             i.      ................................................................................................
             ii.    ................................................................................................
           F11  Kesannya :
        i.   ........................... Austria-Hungary dan Turki dibahagikan
       ii. Pelbagai golongan .....................dan ............ beroleh kemerdekaan
       iii.     Tujuh negara bangsa baru muncul iaitu .........................,............., Latvia, ........................., 
             Lithuania, Poland dan ........................

2.       Jelaskan usaha pembentukan negara bangsa Itali oleh Count Camillo Benso di Cavour.

1.       Itali terbahagi kepada beberapa .................................
2.       ...................... dan ........................ dikuasai Austria.
3.       Itali mahu satukan .............................
4.       Halau orang ............................ dari Itali.
5.       Amalkan ............................. yang dipelopori Nicolo Machiavelli .
6.       Realpolitik .....................................................untuk capai matlamat :
i.                     ..................................
ii.                   .................................
iii.                  ..................................
iv.                 .................................
7.         ................................................................. menyanjung penyatuan Itali  berasaskan  pemerintahan monarki.
8.       Bekerjasama dengan .................................... menewaskan Austria.
9.       Pungutan ............................ diadakan
10.   CCBDC memperoleh sokongan ................................
11.   Membantu ........................menewaskan Austria
12.   Wilayah ......................... dipulangkan kepada Itali
13.   1870 Perancis undurkan tentera dari ...............
14.   CCBDC ambil peluang satukan ...................... dan ......................
15.   Terbentuk negara bangsa .........................

Huraikan pembentukan negara dan bangsa Jerman oleh Otto Eduard Von Bismarck.
1.       OEVB  amalkan ............................. dan ....................... dan ................
                                         i.            Tipu ....................
                                       ii.            Pemalsuan ..................
                                      iii.            ......................
                                     iv.            ..........................
                                       v.            Ugutan untuk cetuskan ..........................
2.       Bermatlamat untuk satukan ..................
3.       Rakyat sedia menerima system ......................... anjuran OEVB.
4.       Gunakan isu membenci ........................... untuk memenangi dan bangkitkan semangat rayat Prusia di medan tempur
5.       Berperang dengan ........................,........................... dan ..................

Mengapakah usaha pembinaan negara dan bangsa di Madinah berbeza dengan pembentukan negara bangsa Eropah ?
1.       Eropah amalkan ..........................
2.       Kerajaan Islam dibentuk melalui prinsip ..........................
3.       Nabi Muhammad s.a.w menyusun ............................ dahulu .
4.       Piagam ....................... satukan penduduk yang berbilang kaum iaitu Yahudi, Kristian dan Arab.
5.       Menggunakan kaedah ........................., ............................... dan .............................
6.       Bukti kejayaan disebabkan :
iv.      amalan kerjasama antara.........................dengan ........................
v.       dan ......................... dengan ..........................

Bagaimanakah pembentukan negara bangsa Malaysia
1.       Kebijaksaan ...................................
2.       Tidak melibatkan pertumpahan ...................................
3.       Kemerdekaan dicapai melalui :
i.                     ...................................
ii.                   ...................................
iii.                  ...................................
iv.                 ....................................
v.                   ...................................
Latihan struktur kbkk/kbat

1.       Pada pandangan anda, apakah usaha yang perlu dilakukan untuk membentuk sebuah Negara dan bangsa yang cemerlang dan gemilang?
i.                     ……………………………………………………………………….
ii.                   ……………………………………………………………………….
iii.                  ……………………………………………………………………….
iv.                 ……………………………………………………………………….

2.       Sekiranya anda ialah pemimpin sebuah Negara yang mempunyai masyarakat majmuk, apakah langkah-langkah yang anda akan ambil untuk menyatupadukan masyarakat agar menjadi bangsa yang setia akan Negaranya?
i.                     ……………………………………………………………………………………………….
ii.                   ………………………………………………………………………………………………
iii.                  ………………………………………………………………………………………………
iv.                 ……………………………………………………………………………………………
v.                   ………………………………………………………………………………………………
vi.                 ………………………………………………………………………………………………

3.        Pada pandangan anda, apakah  keistimewaan pembentukan Negara dan bangsa Malaysia?
         i.                        ………………………………………………………………………………………………
       ii.                        …………………………………………………………………………………………….
      iii.                        ……………………………………………………………………………………………
     iv.                        ……………………………………………………………………………………………
       v.                        ………………………………………………………………………………………………
     vi.                        ……………………………………………………………………………………………



Latihan Objektif
1.       Apakah yang menjadi tunjang kepada pembentukan kerajaan dalam system politik masyarakat Melayu tradisional?
A     Raja             B    Negara
C     Bangsa        D    Perlembagaan

2.        Jadual berikut menunjukkan perbezaan konsep pengaruh kekuasaan raja kerajaan Melayu tradisional dengan British.
Kerajaan Melayu
British
X
Sempadan
        Apakah X ?
        A   kesetiaan rakyat          C    Konsep ketuhanan
        B   Kegiatan Ekonomi        D   Kekayaan hasil  bumi

3.       Senarai berikut menunjukkan revolusi politik di Eropah.
o   Revolusi Perancis 1789
o   Revolusi Inggeris 1688
o   Perang Kemerdekaan Amerika  1776
       Apakah kesan peristiwa tersebut kepada sejarah manusia?
      A   Mencetuskan imperialisme  
      B   Penbentukan negara merdeka
      C   Pembentukan negara bangsa moden
      D    Menamatkan system pemerintahan beraja
4.        Kemunculan idea negara bangsa telah mengancam empayar Austria, Russia dan Turki. Mengapakah berlaku sedemikian ?
A    Rakyat berbilang bangsa
B    kehilangan tanah jajahan
C    Penghapusan system beraja
D    Pembentukan semula sempadan negara

5.         Apakah tujuan tokoh Jerman berikut mengamalkan konsep realpolitik semasa memerintah Jerman abad ke 19?
A  Menyatukan negara
B  Menamatkan penjajahan
C  Menghapuskan system beraja
D  Menguasai perdagangan

6.        Maklumat berikut menunjukkan negara Eropah yang muncul pada awal kurun ke-20.
o   Estonia
o   Finland
        Apakah factor yang menyebabkan kemunculan negara tersebut?
        A   Kekalahan Jerman
        B   Pembentukan negara merdeka
        C   memenuhi syarat Perjanjian Versailles
        D   pembentukan  sempadan negara berasaskan bangsa

7.       Maklumat berikut berkaitan konsep negara bangsa di Eropah.
o   Sempadan negara berdasarkan bangsa
o   Penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri
Kedua-dua prinsip tersebut berkaitan dengan
A   Persetiaan Versailles
B   Ketetapan Geneva oleh PBB
C   Perang Kemerdekaan Amerika
D   deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson
8.       Apakah tindakan Count Camillo Benso di Cavour untuk menyatukan negara Itali ?
                                                    I.            Menggubal perlembangaan
                                                  II.            Menghapuskan system beraja
                                                III.            Menghalau orang Austria
                                                IV.            Bekerjasama dengan Napoleon III

A    I dan II          C    II dan III
B    I dan IV         D    III dan IV

9.        Maklumat berikut bekaitan dengan pembentukan negara bangsa.
Negara Malaysia
Kerajaan Islam Madinah
Apakah cirri persamaan cara pembentukan kedua-dua negara bangsa tersebut?
                                                    I.            Masyarakat berbilang kaum
                                                  II.            Mengamalkan musyawarah
                                                III.            Mengamalkan prinsip realpolitik
                                                IV.            Menyatukan beberapa negara

A    I dan II          C    II dan III
B    I dan IV         D    III dan IV

10.   Kemerdekaan negara pada tahun 1957 dicapai melalui kebijaksaan pemimpin tanpa melibatkan pertumpahan darah. Apakah factor kejayaan tersebut ?
A    Perundingan dengan penjajah British
B    Pakatan Murni rakyat berbilang kaum
C    Pembentukan konsep bangsa Malaysia
D    Penggunaan  pelbagai cara untuk mencapai matlamat

1.1.1            Ciri-Ciri Negara dan bangsa
1.        Senaraikan ciri-ciri negara dan bangsa
         F1   .......................................
         F2   ......................................
         F3   ......................................
         F4   ......................................


2.        Jelaskan maksud negara.
·         Wilayah yang mempunyai ......................., ....................... dan pemerintah yang berwibawa.
·         Negara Melaysia terdiri daripada ............................................................, Sarawak dan Sabah.
·         Institusi pemerintahan yang tersusun yang bertanggungjawab membuat dan melaksanakan:
o    keputusan ..............................
o    menguatkuasakan ......................................
o    menguatkkuasakan ..................................... kerajaan
3.        Jelaskan maksud bangsa
·         Sekumpulan manusia yang ..................................... sesebuah wilayah
·         Mempunyai persamaan dari segi ....................., adat ................., kesenian dan pengalaman .................................
·         Digunakan untuk melahirkan perasaan .................................... di kalangan rakyat berbilang kaum.

4.        Apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan?
·         Institusi pemerintah yang bertanggungjawab ..................................l dan ...................................... dasar sesebuah negara,
·         Kerajaan atau institusi pemerintah merangkumi semua badan yang membuat, mentafsir dan melaksanakan dasar.
·         Bertindak sebagai ............................. dan ................... arah kehidupan masyarakat sesebuah negara.
·         Kerajaan Malaysia merujuk kepada tiga badan kerajaan :
o    Badan ...................................
o    Badan ..................................
o    Badan ..................................
5.         Jelaskan maksud perlembagaan.
·         Peraturan ............................ sama ada bertulis atau tidak bertulis
·         Menjadi ...................... dan ............................... bagi mentadbir dan memerintah sebuah negara
·         Di Malaysia, perlembagaan merupakan peraturan bertulis tertinggi yang ............................... dan dijadikan rujukan untuk mentadbir negara.
·         Bertujuan memberi jaminan ............................. kepada rakyat negara ini.

1.2          KESULTANAN MELAYU MELAKA – ASAS PEMBENTUKAN NEGARA DAN BANGSA

Bagaimanakah Kesultanan Melayu Melaka menjadi asas pembentukan negara dan bangsa ?
·         KMM pada abad ke-15 asas pembinaan ....................... dan .....................
·         Peradaban dan peraturan kenegaraan tercatat dalam Sejarah Melayu atau .................................................  yang dikarang Tun Sri Lanang.
·         Merupakan dokumen ....................................... Melayu terpenting.
·         KMM telah mempunyai :
o    Masyarakat ..............................
o    Peraturan
o    Sistem ....................................
o    Sistem .....................................
·         KMM banyak meninggalkan kesan dan warisan sosiopolitik dalam sistem pemerintahan negara kita.

3,2,1  CIRI-CIRI NEGARA DAN BANGSA DALAM KESULTANAN MELAYU MELAKA(KMM)
1.        Senaraikan ciri-ciri negara dan bangsa dalam KMM.
·         ..........................................
·         ..........................................
·         .........................................
·         .........................................
·         ........................................
·         ........................................
·         ........................................

2.        Jelaskan maksud wilayah pengaruh
·         Wilayah ialah kawasan ...........................................  rakyat
·         Dan ..................................... diterima umum
·         Wilayah pengaruh pula ialah kawasan yang rakyatnya ........................ dan ............................. pemerintahan seorang raja.
·         KMM mempunyai kawasan lingkungan ........................ yang luas walaupun sempadannya tidak ditetapkan seperti sempadan negara moden.
·         Empayarnya meliputi seluruh Semenanjung Tanah Melayu dan seluruh timur Sumatera.

3.        Apakah yang dimaksudkan dengan kedaulatan ?
·         Merupakan kekuasaan ................................ terhadap rakyat sesebuah wilayah
·         Kekuasaan ini tidak boleh ......................... oleh mana-mana pihak
·         Juga merujuk kepada kekuasaan yang dimiliki oleh sesebuah ............... atau ...................................
·         Negara atau pemerintah boleh menggunakan segala kuasa yang dimilikinya untuk :
o    Menggubal
o    Menguatkuasakan undang-undang
·         Negara berkenaan mempunyai ................................... terhadap rakyatnya
·         Kedaulatan memastikan sesebuah negara itu bebas daripada :
o    ........................................
o    ........................................
o    ........................................
o    .......................................
4.        Mengapakah pengertian tentang kedaulatan berbeza dalam konteks KMM dengan negara moden?

·         Pada zaman KMM kedaukatan dirujuk terus kepada ............... yang memerintah
·         Raja yang memerintah mewakili ................... atau .............................. pemerintahan

5.        Huraikan maksud lambang-lambang negara.
·         Merupakan simbol atau tanda yang menjadi ....................... sesebuah negara.
·         Bahasa Melayu merupakan bahasa ...................................
·         Lambang penyatuan ......................... dan .........................
·         Lambang warisan yang masih kekal sejak zaman KMM ialah
o    Sistem pemerintahan beraja
o    Adat istiadat Melayu
o    Bahasa Melayu
o    Agama Islam

6.        Senaraikan lambang kebesaran sultan dan KMM. (spm 2010)
·         Alat regalia
·         Nobat
·         Warna
·         Bahasa
·         Undang-undang
·         Protokol
·         Adat istiadat istana
·         Alat-alat kebesaran – tengkolok Diraja, Cogan Agama, Gendik Diraja (mahkota) Kalung Diraja dan Pending Diraja (Tali Pinggang)

7.        Salah satu asas pembentukan negara dan bangsa ialah keunggulan undang-undang. Jelaskan.

·         Penguatkuasaan undang-undang merupakan cara formal untuk mengawal .................................... melalui peraturan yang telah diwartakan.
·         Undang-undang dicipta untuk memelihara keamaan dan melindungi rakyat.
·         Keunggulan undang-undang menentukan :
o    Struktur kerajaan
o    Kehakiman
o    Bahasa
o    Agama
o    Kerakyatan
·         Terdapat dua sumber undang-undang bertulis  pada zaman KMM::
o    Hukum ....................................................
o    Undang-undang ......................................
·         Hukum Kanun Melaka
o    Mengandungi ............... fasal
o    Menyentuh bidang kuasa .............. dan ......................
o    Pantang larang di kalangan .........................................
o    Hukuman terhadap kesalahan ......................... awam
o    Undang-undang .................................
·         Undang-undang Laut Melaka:Peruntukan perkara berkaitan tatacara pelayaran di lalut:
o    Tanggungjawab ....................... kapal
o    Atur cara ................................
o    Perniagaan
o    Bidang kuasa ........................ kapal
o    Hukuman kesalahan ...................................

8.        Jelaskan maksud rakyat.
·         Seluruh penduduk bagi ................................................
·         Terikat kepada ................................................ dan ..................... yang dikuatkuasakan dalam wilayah tersebut.
·         Pada zaman KMM, rakyat  bertanggungjawab mentaati ....................
·         Rakyat bersedia :
o    Mempertahankan ...................................
o    Menghadiri .......................................     kerajaan
o    Mengadakan .....................................
o    Kerahan ...........................................

9.        Jelaskan maksud kerajaan.
·         Badan yang diberi kuasa untuk :
o    Menguruskan ....................................
o    Menjaga ...........................................
o    Mempertahan ................................... negara
o    Menjalin hubungan .................................... dengan negara lain
·         Pada zaman KMM, kerajaan wujud kerana adanya .................
·         Raja atau sultan merupakan pemerintah ................................
·         Raja dibantu oleh ......................, Penghulu ...................., ...................... dan ...............................
·         Mereka tonggak institusi kerajaan yang memerintah.
·         Masing-masing diberi portfolio mengikut bidang tugas di
o    Istana
o    Darat
o    Laut
o    Sekitar laut Melaka
o    Jajahan takluk Melaka
·         Sistem Pembesar Empat Lipatan ini menjamin ........................... sistem pemerintahan beraja dan kerajaan di Melaka.

Latihan objektf
1.        Jadual di bawah berkaitan dengan dokumen histiriografi Kesultanan Melayu Melaka.
Dokumen
Kerajaan
Sejarah Melayu
Kesultanan Melayu Melaka
Antara ciri kenegaraan yang terdapat dalam dokumen tersebut ialah
                                         I.            Rakyat
                                        II.            Kerajaan
                                      III.            Bangsawan
                                      IV.            Pedagang asing
A   I  dan II            B    I dan IV         C  II dan III          D    III dan IV

2.        Maklumat di bawah merujuk kepada dokumen perundangan Kerajaan Melayu Melaka.
·         Hukum Kanun Melaka
·         Undang-undang Laut Melaka
Apakah kepentingan dokumen perundangan tersebut ?
A.       Melindungi bangsawan
B.       Memelihara keamanan
C.       Melicinkan pentadbiran
D.       Mengekalkan kemerdekaan

3.        Bagaimanakah rakyat membuktikan tanda ketaat mereka kepada raja pada zaman Kesultanan Melayu Melaka?
                                         I.            Menjelaskan cukai tanah
                                        II.            Mentaati pembesar negeri
                                      III.            Menyertai gotong royong
                                      IV.            Mengikuti kerahan tenaga

     A   I  dan II            B    I dan IV         C  II dan III          D    III dan IV

4.        Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi sesebuah kerajaan terhadap sesebuah wilayah yang dikuasai. Apakah bukti kedaulatan tersebut?
A.       Penduduk yang ramai
B.       Kemajuan pendidikan
C.       Kemakmuran ekonomi
D.       Penggubalan undang-undang

5.        Antara berikut yang manakah berkaitan dengan dokumen perundangan Hukum Kanun Melaka?
                                         I.            Tatacara pelayaran di laut
                                        II.            Pantang larang masyarakat
                                      III.            Hukuman kesalahan jenayah
                                      IV.            Bidang kuasa nakhoda kapal
A   I  dan II            B    I dan IV         C  II dan III          D    III dan IV

6.        Pada pendapat anda, mengapakah alat-alat kebesaran seperti nobat dan cap mohor perlu dalam sistem pemerintahan beraja?
A.       Mengukuhkan kuasa raja
B.       Menentukan corak kerajaan
C.       Memberi kuasa sakti kepada raja
D.       Melambangkan kedaulatan seseorang raja

7.        Andai kata anda menjadi rakyat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bagaimanakah anda terikat kepada undang-undang ketika itu?
                             I.            Taat setia kepada raja
                            II.            Wajib membuang undi
                          III.            Terikat kepada undang-undang
                          IV.            Bersedia mempertahankan wilayah sendiri
A      I, II dan III                           B     I, II dan IV
C      I, III dan IV                         D     II, III dan IV

8.        Senarai di bawah merujuk kepada undang-undang bertulis
Undang-undang Laut Melaka
Hukum Kanun Melaka
Apakah tujuan diwujudkan undang-undang bertulis seperti di atas?
A.       Menentukan corak kerajaan
B.       Menjamin keamanan dan ketenteraman
C.       Memastikan kedaulatan raja dan negara
D.       Menentukan bentuk hukuman kepada pesalah

9.        Peradaban dan peraturan kenegaraan Kesultanan Melayu Melaka dapat dirujuk dalam
A.       Sulalatus Salatin
B.       Hikayat Hang Tuah
C.       Hukum Kanun Melaka
D.       Undang-undang Laut Melaka

10.     Rajah berikut berkiatan ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka.

x
 Kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja
Apakah X ?
A        Negara           B     Kerajaan                  C    Negeri Naungan       D    Wilayah Pengaruh


11.     Apakah kepentingan kedaulatan kepada sesebuah negara?
A.       Meluaskan empayar
B.       Mengukuhkan kuasa pemerintah
C.       Melancarkan urusan pentadbiran
D.       Membebaskan negara daripada penjajahan
Latihan Struktur


1.        Kesultanan Melayu Melaka yang diasaskan pada abad ke 15 menjadi asas kepada pembentukan negara bangsa moden di Malaysia.
a)        Ciri –ciri Kesultanan Melayu Melaka mempunyai banyak persamaan dengan ciri-ciri negara bangsa moden pada hari ini. Nyatakan tiga ciri-ciri tersebut.
                              i.            .........................................................................................................
                             ii.            .........................................................................................................
                            iii.            ........................................................................................................
(3 m)

b)        Senaraikan dua kebesaran suktan yang diwarisi hingga ke hari ini daripada Kesultanan Melayu Melaka.
                              i.            ..........................................................................................................
                             ii.            .........................................................................................................
(2 m)

c)        Nyatakan kandungan undang-undang berikut :
i.                      Undang-undang Laut Melaka
          .....................................................................................................
ii.                     Hukum Kanun Melaka :
............................................................................................
(2 m)
d)        Berikan dua fungsi kerajaan
                              i.            ...............................................................................................................
                             ii.            ..............................................................................................................
(2 m)
e)        Pada pendapat anda, bagimanakah rakyat Malaysia dapat membuktikan kesetiaan kepada raja dan negara?
.................................................................................................................................
(1 m)

Soalan esei
1.        Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke 15 merupakan asas pembinaan negara dan bangsa Malysia.
a)       Terangkan lima ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka.     ( 10 m)
b)       Berdasarkan pengkajian anda terhadap Kesultanan Melayu Melaka, nyatakan iktibar yang boleh dijadikan panduan untuk memcapai kejayaan negara dan bangsa Malaysia .        ( 4 m)


Lengkapkan fakta
a)             Ciri yang pertama ialah Wilayah Pengaruh. Wilayah pengaruh merupakan ____________________________________________________________________ Wilayah pengaruh juga bermaksud kawasan yang rakyatnya  _____________________ dan ______________________ pemerintahan seorang raja. Wilayah penagaruh Kesultanan Melalyu Melaka meliputi seluruh _______________________________ dan ____________________________. Ciri yang kedua ialah Kedauatan. Kedaulatan ialah ________________ tertinggi terhadap rakyat sesebuah wilayah. Pemerintah mempunyai kuasa __________________ undang-undang serta _______________ terhadap rakyat. Kedaulatan memastikan negara bebas daripada ___________________, ______________________, _________________________________________________.
          Ciri seterusnya ialah lambang-lambang. Lambang-lambang merupakan ____________ atau _______ yang menjadi identiti sesbuah negara. Contoh lambang ialah sistem pemerintahan __________, bahasa Melayu, _____________________________ dan agama Islam. Alat kebesaran sultan dilambangkan dengan alat ________________, _____________,, warna, bahasa, undang-undang, _______________ dan adat istiadat istana. Ciri seterusnyua ialah keunggulan undang-undang. Undang-undang bertujuan _____________________________ melalui peraturan yang diwartakan. Undang-udang memelihara _________________, nmenentukan struktur ______________, kehakiman, bahasa, agama dan kerayaktan yang diterima oleh masyarakat.
         Ciri yang berikutnya ialah rakyat. Rakyat ialah ________________________________
___________________________________________________________________________. Rakyat harus taat  kepada ____________ dan ditunjukkan dengan cara menghadiri ___________________________, ________________________, ______________________ dan mempertahankan negara. Seterusnya ialah kerajaan. Kerajaan meruapakan badan yang _______________, ____________________________, ___________________________ serta menjalin ___________________________________. ________________________________ menjadi tonggak institusi Kesultanan Melayu Melaka.

b)       Berdasarkan pengkajian anda terhadap Kesultanan Melayu Melaka, nyatakan iktibar yang boleh dijadikan panduan untuk memcapai kejayaan negara dan bangsa Malaysia .   ( 4 m)

F1   ______________________________________________________________
F2   ______________________________________________________________
F3   ______________________________________________________________
F4   _______________________________________________________________
F5   ________________________________________________________________
F6   _______________________________________________________________

  
Huraikan unsur-unsur warisan Kesultanan Melaka yang diamalkan di negeri-negeri Melayu. (ms 80)

-       Sistem pemerintahan Negeri-Negeri Melayu seperti Johor, Perak dan Pahang berdasarkan sistem pemerintahan ……………………………………………………..
-       Menggunakan gelaran …………………… pada awal nama masing-masing.
-       Sistem pewarisan takhta di negeri-negeri tersebut mementingkan ……………………………………………….. sebelah bapa putera sulung sultan dengan permaisurinya
-       berpeluang mewarisi………………………………………..
-       sekiranya sultan tidak mempunyai putera,…………………………….. sultan mewarisi takhta.
-       Mengamalkan …………………………………………………………..
-       perbezaan pada gelaran pembesamya disebabkan perubahan ………………………. dan ……………………. dengan keadaan tempatan.
-       Kitab undang-undang disalin dan dipinda berdasarkan …………………………………………… untuk disesuaikan dengan unsur tempatan.
-       Adat istiadat Melayu seperti pertabalan raja membaca doa, melafaz ikrar, bersiram dan berarak dengan iringan alat-alat kebesaran.
-       ………………………………………. digunakan dalam urusan resmi untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran
-       Alat-alat kebesaran seperti keris atau pedang dan payung ubur-ubur berwama kuning ketika baginda diadakan upacara ………………………. dan ketika …………………………. di balairung seri.
-       ……………………. akan dimainkan ketika upacara pertabalan dan kemangkatan Sultan
-       Agama Islam menjadi ……………………………………… di Melaka dan menjadi amalan negeri-negeri Melayu.
-       Bahasa Melayu dan bahasa yang digunakan dengan raja disebut bahasa ………………. seperti patik, beta, bersiram, mangkat dan sebagainya.
-       Menggunakan wama …………… dan …………….. untuk sultan dan kerabat raja
-       Menjunjung duli menyembah raja dan berpakaian ketika mengadap raja.
-       Pakaian dan perhiasan raja dan raja perempuan diperbuat daripada …………… dengan tatah permata penuh dengan unsur-unsur seni.

Namakan PerlembagaanJohor? (ms 80-81)

- ………………………………………………………………………..

Namakan pengasas dan tahun perlembagaan Johor digubal? (ms 80)

………………………………………………………………………………..
Nyatakan kandungannya. (ms 81)

- Mengandungi perkara tentang keturunan sultan sebagai …………………………………...
- Mengandungi pengiktirafan orang Melayu Johor sebagai …………………………………...
- Menyatakan agama Islam sebagai ……………………………………….

Jelaskan kedudukan sultan berdasarkan perlembagaan Johor. (ms 82)

-          Raja hendaklah berbangsa …………………, …………….. dan beragama ………………………
-          Raja, menteri dan jemaah pangkuan negeri dilarang menyerahkan ………………… kepada kuasa luar.
-          Raja berkuasa melantik …………………………………
-          Naib Menteri Besar dipilih oleh …………………………………… dengan perkenan raja

 Nyatakan struktur pentadbiran negeri Johor. (ms 82)

-          Majlis Mesyuarat Kerajaan dibahagikan kepada ………………….
o    Majlis ………………………. yang mempunyai kuasa perundangan
o    Jemaah …………………… yang mempunyai kuasa pe1aksanaan.
-          Majlis Negeri dipengerusikan oleh …………………………………… sebagai Yang Dipertua
-          dan berfungsi membantu ………………… dan ……………………………. dalam mentadbir negeri    dan rakyat.
-          Jemaah Menteri pula terdiri daripada …………….. hingga ……………… orang pegawai kanan  kerajaan
o    yang menjadi ahli Majlis Negeri
o    berbangsa Melayu,
o    beragama Islam
o    dan merupakan rakyat Johor.

-          Setiap pegawai kerajaan yang dilantik menjadi Menteri mesti mengangkat …………… dan memberikan ……………………………….. kepada Raja serta kerajaan Johor.
-          Persidangan Jemaah Menteri diadakan …………… sekali dan pada bila-bila masa apabila dikehendaki oleh ………………. atau diminta oleh ………………………………….. atau Naib Menteri Besar atau dengan permintaan tiga orang ahli Jemaah Menteri.
-          Penggubalan perlembagaan bertulis ini didorong oleh pemerintah untuk membentuk kerajaan bercorak ……………………. bagi menggantikan pemerintahan raja berkuasa mutlak.
-          Pengisytiharan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor berjaya …………………………. sistem pentadbiran bagi menghalang rancangan British ………………….. negeri Johor.

Terangkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu yang diperkenalkan oleh Sultan Zainal Abidin III pada tahun 1881 hingga 1918. (ms 84-86)
-          Pada tahun 1911, Sultan Zainal Abidin meluluskan …………………………………………...
………………………………………………….yang dikenali sebagai Ittiqanilmuluk bi-ta'dil il-suluk yang bermaksud ………………………………………………………………………………………………...
-          Undang-undang ini berasaskan …………………………………………………………………. 1895.
-          Tujuan baginda memperkenalkan perlembagaan bertulis tersebut adalah untuk menghalang ……………… yang sedang berusaha meluaskan kuasanya di Terengganu.
-          Masih mengekalkan amalan sistem …………………
-          dengan memberikan kedudukan yang istimewa kepada agama Islam, iaitu sebagai …………………………………..
-          Pemerintahan beraja di Terengganu bercorak raja ……………………………………..
-          Pemerintah Terengganu mesti
o    beragama ………………………..
o    berbangsa …………………..
o    …………………………..
o    merupakan …………………. Sultan yang memerintah Terengganu.
-          -Sultan dibantu oleh
o    Majlis ……………………………………………….
o    …………………………………………… dalam melaksanakan pemerintahan.
-          Menteri yang menganggotai Mesyuarat Kerajaan mestilah beragama ………………, berbangsa ……………………, rakyat …………………………, serta mengaku ……………………. kepada Sultan dan kerajaan.
-          Majlis Mesyuarat Kerajaan diketuai oleh ……………………. yang dilantik oleh Sultan.
-          Jemaah Menteri berhak memilih ……………………………….. setelah diperkenankan oleh Sultan.
-          Ahli Mesyuarat Kerajaan bertanggungjawab membantu …………………. Dan ……………
…………………………… untuk mentadbir negeri, menggubal undang-undang dan peraturan negeri, menjaga kebajikan rakyat, menjaga keamanan dan menjalinkan hubungan persahabatan dengan negeri lain.

-          Waris Sultan atau Menteri dilarang
-          ……………………………… pemerintah negeri
-          dan ditegah daripada menyerahkan …………………………. kepada kuasa lain.
-          Pemerintah Terengganu menyedari kepentingan perlembagaan bertulis yang teratur dan mantap untuk menjamin ……………………………………………………
-          Perlembagaan bertulis menggambarkan
-          ………………………………….. pemerintah Terengganu untuk meningkatkan kecekapan sistem pentadbiran
-          dan sebagai ……………………………… untuk mengekalkan kedaulatan negeri.

1.      Jelaskan sistem pentadbiran Di Kelantan.
F1  Sultan Muhammad I (1801 – 1836)
·         Melantik .................................... untuk membantu pentadbiran baginda
F2  Sultan Muhammad II (1836-1886)
·         Membentuk Sistem ..............................................
·         Untuk melicinkan ..................................................
·         Terdapat ......................badan Jemaah Menteri (JM)
·         Setiap badan dianggotai ............................. pembesar
·         Setiap JM mempunyai bidang tugas masing-masing
·         Menyingkirkan kerabat ................................ yang terlibat dalam pertikaian merebut kuasa
·         Menggantikannya dengan pembesar bergelar .................... dan ......................
·         Memberi .................................. tidak berbelah bahagi
·         Membantu mengukuhkan ................................ baginda

2.         Nyatakan bidang tugas Sistem Jemaah Menteri Kelantan.
F1  Jemaah Penasihat Raja
·         Menguruskan .......................... dan urusan penting yang bukan .......................
F2  Jemaah Menteri Istana
·         Menguruskan istiadat ..................... dan istiadat ........................ negeri Kelantan
F3  Jemaah Menteri Keadilan dan Kehakiman
·         Mengendalikan urusan .................................. dan .....................................
F4  Jemaah Menteri Dalam Negeri
·         Menjaga .................................
F5  Jemaah Menteri Luar
·         Menguruskan .............................. dan ............................. luar negara
F6  Jemaah Menteri Perbendaharaan
·         Mengendalikan .............................. dan hasil mahsul
F7  Jemaah Menteri Peperangan
·         Menguruskan .................................. dan ............................................ negeri
F8  Jemaah Menteri Pentadbiran dan Pengimarahan
·         Menguruskan ............................ dan .................................. negeri


3.      Apakah kesan penubuhan Sistem Jemaah Menteri di Kelantan?
·         ……………………………………………….
·         Kesetiaan ……………………….. dan ……………………………..
·         ………………………………. rakyat
·         Kemakmuran ………………………………..
·         Kuasa sultan semakin ………………….
·         Pentadbiran lebih ……………………………

  1.  Apakah gelaran pemerintah tertinggi di Negeri Sembilan? (ms 87-89)
                 ……………………………………………………………………………

  1.  Terangkan peranan Undang dalam sistem pemerintahan di Negeri Sembilan.
         -          Undang dipertanggungjawab me1antik ………………………………………………………
-          Menjadi perunding dalam setiap ………………………… yang dibuat oleh Yang Dipertuan Besar.
-          Menjadi ketua ……………………………………..

  1.  Senaraikan empat luak utama di Negeri Sembilan.
                ·         ………………………………..
·         ……………………………….
·         ………………………………..
·         ………………………………..

7.      Terangkan ciri-ciri demokrasi dan persekutuan dalam sistem pemerintahan  di Negeri Sembilan.
F1  mengamalkan Adat Perpatih
·         Kedaulatan berada di tangan .............................
·         Pelantikan ........................................ daripada peringkat paling bawah
·         Anak Buah memilih ...............................
·         Lembaga memilih ..................................
·         Undang melantik ....................................
           F2  Buapak
·         Ketua ..............................
·         Menjadi tempat rujukan bagi masalah berkaitan .........................
·         Melantik ...................................
·         Anggota perut dipanggil .....................................
          F3  Lembaga
·         Ketua .........................
·         Bertanggungjawab terhadap .................... masing-masing
·         Melantik ................................
F4  Undang/Penghulu
·         Melantik .................................................................................
·         Mengetuai .........................................
·         Empat luak utama : ..........................,.............................., ............................., ..........................
·         Negeri 9 dibahagikan kepada bebapa ...........................................
F5  Yang diPertuan Besar (YDPB)
·         Pemerintah ......................................
·         Keputusan YDPB berdasarkan .............................................. dengan Undang
·         Tidak berhak melantik ..........................................
F6  Tidak mengamalkan kuasa mutlak
·         Mengagihkan kuasa kepada individu mengikut ................................
·         Sistem pemilihan pemimpin mempunyai unsure ....................................

8. Apakah peraturan hidup yang lahir daripada amalan adat Perpatih?
·         Kepentingan bersama
·         Semangat bergotong royong
·         Saling menghormati
·         Mementingkan permuafakatan

·         Kerjasama antara suku

No comments:

Post a Comment