Pages

Thursday, August 21, 2014

Tema 7 : Bab 1, Bab 2 dan Bab 3 - SPM 2013 - Bab 1 dan bab 3 Keluar SPM
Tumpuan Bab 1 dan 2
sumber : Laman Cikgu Sejarah (Cikgu Zamri)
5
a
Huraikan agama dan kepercayaan yang terdapat dalam masyarakat Tamadun Hwang Ho.
[ 6 markah]
b
Huraikan sumbangan tamadun Hwang Ho yang dimanafaatkan oleh masyarakat sehingga kini.
[ 6 markah]
c
(i)
Berdasarkan pemerhatian anda, nyatakan pencapaian Malaysia kini yang boleh menjadi kebanggaan generasi akan datang?        
[ 4 markah]
(ii)
Sebagai warganegara yang patriotik, apakah sumbangan anda untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju?
[ 4 markah]

Soalan
Butiran
Markah
5
(a)
Huraikan agama dan kepercayaan yang terdapat dalam masyarakat Tamadun Hwang Ho.

F1        Percaya kuasa raja merupakan mandat daripada tuhan
           
F2        Menganut kepercayaan animisme
H2a     dan politeisme
           
F3        Mengamalkan penyembahan/ pemujaan roh nenek moyang
H3a     Melibatkan unsur korban
           
F4        Menyembah tuhan syurga (shang-ti)
H4a     Shang-ti merupakan dewa tertinggi di syurga
H4b     dan tuhan bumi (Tu)
           
F5        Orang China kuno mempercayai satu kuasa agung yang   dikenali sebagai Tien
H5a     Tien dimaksudkan sebagai makhluk unggul/ kuasa tertinggi alam semesta
H5b     Tien dirujuk sebagai syurga
           
F6        Melakukan penyembahan terhadap sungai/ bukit/ gunung
H6a     Upacara penyembahan melibatkan permainan muzik/ tarian/ upacara korban
H6b     Upacara penyembahan diketuai oleh golongan bomoh
F7        Mempercayai ramalan
H7a     Upacara penilikan/ ramalan menggunakan tulang oracle
           
F8        Mempercayai konsep Yin dan Yang
H8a     Percaya bahawa alam semesta dan kejadiannya terdiri daripada dua unsur yang saling melengkapi
H8b     Yin ialah kuasa pasif
H8c     Yang ialah kuasa aktif
           
F9        Mempercayai konsep Feng Hsui
H9a     Hubungan antara manusia dengan alam sekitar
H9b     Bagaimana manusia boleh hidup secara harmoni dengan alam sekitar

[Mana-mana 4 x 1 m]1

1
1

1
1

1
1
1

1

1

1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1
1


[6M](b)
Huraikan sumbangan tamadun Hwang Ho yang dimanafaatkan oleh masyarakat sehingga kini.

F1        Sistem pemerintahan monarki
H1a     Gelaran raja ditukar kepada maharaja
           
F2        Konsep anak syurga
H2a     dan mandat dari syurga yang dikaitkan dengan raja (maharaja) diteruskan hingga abad ke-20
F3        Amalan putaran dinasti diteruskan oleh dinasti-dinasti di China
           
F4        Pembinaan sistem pengairan
H4a     Pembinaan terusan
H4b     untuk mengairi kawasan pertanian
H4c     dan mengelakkan banjir
           
F5        Kemajuan dalam teknologi pembajakan
           
F6        Penciptaan cangkul
H6a     dan sabit dalam kerja pertanian
           
F7        Penggunaan batas
H7a     untuk tujuan penanaman
           
F8        Menggantikan alat pertanian yang dibuat daripada kayu dengan yang dibuat dengan besi
           
F9        Penggunaan tulisan ideogram
H9a     dalam bidang penulisan dan percetakan
           
F10      Pemujaan roh nenek moyang
H10a   Unsur korban manusia tidak lagi diamalkan
H10b   dan digantikan dengan unsur makanan / duit kertas / barang perhiasan
F11      Konsep Yin dan Yang
H11a   Percaya bahawa alam semesta dan kejadiannya terdiri daripada dua unsur yang saling melengkapi
H11b   Yin ialah kuasa pasif
H11c   Yang ialah kuasa aktif
           
F12      Konsep Feng Hsui
H12a   Hubungan antara manusia dengan alam sekitar
H12b   Bagaimana manusia boleh hidup secara harmoni dengan alam sekitar
           
F13      Amalan penggunaan kalendar
H13a   Terdapat 30 hari dalam sebulan dan 360 hari dalam setahun
H13b   Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam dan musim menuai
H13c   Diteruskan untuk menjalankan aktiviti harian
H13d   Seperti upacara perkahwinan / perburuan / pengkebumian
           
F14      Pengamalan falsafah perang Sun Tzu
H14a   diaplikasi sebagai taktik dalam urusan perniagaan
           
[Mana-mana 4 x 1 m]1
1

1
1

1


1
1
1
1

1

1
1

1
1

1


1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1
1


1
1
1

1
1

1
1

[6M]
(c) (ii)
Berdasarkan pemerhatian anda, nyatakan pencapaian Malaysia kini yang boleh menjadi kebanggaan generasi akan datang?

F1        Berjaya mengekalkan keamanan
F2        Menghormati hak asasi manusia
F3        Mengamalkan konsep ZOPFAN
F4        Melemahkan pengaruh komunis
F5        Meluaskan hubungan diplomatik
F6        Mengutamakan rundingan
F7        Membela kepentingan negara
F8        Mengekalkan keharmonian rakyat berbilang kaum
F9        Kestabilan politik/ ekonomi/ sosial
F10      Kemajuan komunikasi
F11      Keupayaan pemimpin negara dalam mentadbir negara mengikut acuannya sendiri
F12      Kepakaran dari segi pembuatan kereta dan motosikal
F13      Berjaya pulih daripada kegawatan ekonomi
F14      Berjaya melaksanakan dasar penswastaan dan persyarikatan
F15      Pembangunan prasarana telekomunikasi
F16      Kebolehan rakyat dalam pelbagai bidang/ contohnya berjaya mendaki gunung everest
F17      Pembangunan yang bertaraf moden/ contohnya KLCC
            (Mana-mana jawapan munasabah)

[Mana-mana 6 x 1 m]1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1


[4M]
(c) (ii)
Sebagai warganegara yang patriotik, apakah sumbangan anda untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju?

F1        Kreatif
F2        Inovatif
F3        Berusaha membaiki/ meningkatkan kehidupan
F4        Memelihara keamanan negara
F5        Memerintah dengan adil
F6        Mempunyai ilmu pengetahuan
F7        Meningkatkan kemahiran
F8        Meneroka bidang baru
F9        Bersifat daya saing
F10      Berani menanggung risiko
F11      Gigih
F12      Berfikiran terbuka
F13      Memiliki kebijaksanaan
F14      Tidak mudah menyerah kalah
F15      Memajukan kegiatan penyelidikan/ R&D
F16      Memajukan bidang pendidikan
F17      Meningkatkan disiplin diri
F18      Berfikiran matang
F19      Bijak mengatur strategi
            (Mana-mana jawapan munasabah)

[Mana-mana 6 x 1 m]1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[4M]

BAB : 2 PENINGKATAN TAMADUN
TAJUK : PENINGKATAN SOSIAL-PENDIDIKAN


Pendidikan membantu manusia untuk meningkatkan tahap intelek yang seterusnya membawa kepada peningkatan dalam bidang-bidang lain.
a
Jelaskan ciri-ciri pendidikan dalam tamadun India.
[10markah]
b
Terangkan tentang peperiksaan awam di China
[ 6markah]
c
Pada pandangan anda, apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan dunia ?

Soalan
Butiran
(a)
F1 Bermula pada Zaman Vedik
F2 Mementingkan keagamaan
H1 Agama Hindu menjadi terasnya
F3 Didominasi oleh kaum lelaki
F4 Golongan wanita tidak mempunyai ruang untuk menerima
     Pendidikan
F5 Pembelajaran kitab-kitab veda
F6 Bahasa Sanskrit merupakan medium pengajaran yang penting
F7 Kaedah hafalan digunakan untuk mendalami kitab-kitab veda
H2Menyediakan manusia menghadapi hari selepas mati
H3Hukum agama harus dipelajari supaya mereka dapat hidup
      sempurna
H4Mengajar nilai-nilai murni
F8Pendidikan tinggi diberikan di Kolej Brahman
F9 Sebelum lahir Kolej Brahman, pendidikan diberikan di sekolah
     dan di rumah
F10Lahir universiti agama Buddha, iaitu Nalanda
F11untuk mencapai taraf sebagai Brahmin yang berpendidikan,
      seseorang harus menghafal pelbagai buku agama
H5Veda mengandungi peraturan ritual, mantera, dan lagu-lagu
     agama
H6Mereka harus mempelajari karya saintifik dan falsafah
H7untuk meningkatkan ilmu sains
F12Seterusnya untuk menambahkan ilmu
F13untuk mengatasi buta huruf
F14untuk mendapatkan jawatan dalam pemerintahan


[Mana-mana 10 x 1 m]
(b)
F1 Mengandungi tiga tahap
H1Tahap pertama Hsiu Tai, Tahap kedua Chun-Jen, Tahap ketiga
     Chin Shih
F2 Tahap pertama setaraf dengan ijazah pertama
F3 Tahap kedua setaraf dengan sarjana
F4 Tahap ketiga setaraf dengan doktor falsafah
F5 Peperiksaan tahap pertama dijalankan di daerah
F6 Peperiksaan tahap kedua di ibu kota daerah
F6 Peperiksaan tahap ketiga di ibu kota empayar
H2 bertempat di istana, iaitu di hadapan maharaja
F7 Mereka yang lulus tahap atau ijazah pertama akan berpeluang
     menjadi pegawai kerajaan
F8 Mereka yang lulus tahap atau ijazah ketiga layak menjadi
     Pendidik
F9Peperiksaan awam tahap pertama diadakan dua kali dalam
     tempoh tiga tahun
F10Peperiksaan tahap ketiga diadakan tiga tahun sekali
F11Sistem peperiksaan awam China adalah yang tertua di dunia

[Mana-mana 6 x 1 m]

(c)

F1 menggalakkan kegiatan penterjemahan
F2 menggalakkan kegiatan penulisan
F3 memajukan kegiatan penyelidikan R&D
F4 melahirkan lebih ramai tokoh/cendekiawan/intelektual dalam
     pelbagai ilmu
F5 meningkatkan jumlah pelajar luar negara/antarabangsa
F6 memajukan prasarana pendidikan bertaraf dunia
     (mana-mana jawapan yang munasabah)


[Mana-mana 4 x 1 m

No comments:

Post a Comment