Pages

Monday, November 22, 2010

Soalan Panas Terbaru : Percubaan Pulau Pinang

1a. Senaraikan dua cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara. [2m]
i. Melalui tentera / Ksyatria/penaklukan
ii. Melalui pedagang /Vaisya
iii.Melalui pendeta /Brahmin
iv.Melalui pengambilan aspek kebudayaan India yang menarik / disesuaikan dengan budaya
tempatan

b. Apakah unsur Hindu Budha dalam sistem pentadbiran beraja [2m]
i. gelaran raja digunakan
ii. raja berada di puncak pemerintahan
iii. raja berkuasa mutlak
iv. perintah raja menjadi undang-undang
v. yang melanggar perintah bermakna menderhaka
vi. lahir konsep dewa-raja
vii.Raja memiliki kesaktian
viii.dalam istiadat pertabalan raja
x. Mitos dan legenda tentang asal usul raja

c. Senaraikan dua kepentingan monumen dalam kerajaan awal [2m]
i. monumen keagamaan
ii. rumah ibadat
iii.Tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarga
iv.Tempat menyimpan patung dewa utama kerajaan
v.Lambang keagungan pemerintah
vi.Lambang orde kosmos

d. Nyatakan kepentingan bahasa sanskrit dalam kerajaan awal di Asia Tenggara [2m]
i. meningkatkan pencapaian intelek masyarakat
ii.mengandungi maklumat tentang agama/pemerintahan/raja/undang-undang
iii.menjelaskan tentang keturunan raja
iv. menerangkan ajaran Buddha / bahasa keagamaan
v. mengandungi arahan/pemberitahuan pemerintah
vi. sebagai bahasa ilmu
vii.sebagai bahasa komunikasi
viii. untuk menulis epik Hindu
vii.bahasa pemerintahan / amaran raja

e. Pada pandangan anda, apakah pengaruh Hindu Budha yang masih diamalkan oleh masyarakat Malaysia sehingga hari ini [2m]
i. dalam kesenian
ii. dalam pemerintahan
iii. dalam kesusasteraan
iv. perkahwinan
mana-mana jawapan yang munasabah

2. Tamadun Islam yang lahir daripada perkembangan agama Islam telah bertembung dengan
tamadun dunia lain yang lebih awal.

a. Nyatakan dua cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia.
2. a. F1 : Perdagangan dan perniagaan
F2 : Hubungan diplomatik
F3 : Penaklukan dan ketenteraan
F4 : Kebudayaan
F5 : Pertembungan Intelektual

b. Senaraikan nama seorang tokoh Islam yang memberikan sumbangan besar dalam bidang-
bidang berikut:
b. i. Astronomi : al-Khawarizmi / al-Battani / Abu Ishaq / al-Biruji / al-Bitruni
ii. Undang-Undang : al-Farabi / al-Miskawayh / al-Mawardi

c. Apakah peranan Baitulhikmah yang ditubuhkan oleh Khalifah Harun al-Rasyid.
c. F1 : bahan penulisan tamadun lain disimpan
F2 : bahan penulisan tamadun lain dikaji

d. Bagaimanakah orang Islam mempengaruhi kehidupan masyarakat Eropah?
d. F1 : cara berpakaian / menutup aurat
F2 : cara bertutur / Bahasa Arab
F3 : berfikir
F4 : berdagang
F5 : berpolitik

e. Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu menguasai ilmu pengetahuan?
e. F1 : Mencapai kejayaan
F2 : Dihormati
F3 : Menguasai ekonomi
F4 : Mengangkat martabat diri
F5 : Tidak mudah ditipu
F6 : Berpandangan jauh
F7 : Masa depan yang lebih cerah
F8 : Membantu memajukan masyarakat / negara
F9 : Mudah mendapat pekerjaan

3. Gerakan Islah telah memberikan sumbangan penting dalam gerakan nasionalisme di Tanah Melayu dan ahli-ahlinya mengelarkan diri sebagai Kaum Muda.
(a) Namakan seorang tokoh yang menjadi pendorong Gerakan Islah.
......................................................................................................................................
(1 markah)
(b) Senaraikan dua akhbar atau majalah yang digunakan dalam perjuangan Gerakan Islah.
(i) ..............................................................................................................................
(ii) ..............................................................................................................................
(2 markah)
(c) Sebutkan dua idea yang disampaikan oleh Kaum Muda melalui Gerakan Islah.
(i) ............................................................................................................................. .............................................................................................................................
(ii) .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................
(2 markah)
(d) Nyatakan dua sebab gerakan Islah oleh Kaum Muda tidak dapat bergerak dengan baik di Negeri-Negeri Melayu.
(i) ..............................................................................................................................
(ii) ..............................................................................................................................
(2 markah)
(e) Senaraikan tiga iktibar yang boleh diambil oleh generasi muda hari ini dalam perjuangan Kaum Muda.
(i) ..............................................................................................................................
(ii) ..............................................................................................................................
(iii) ..............................................................................................................................
(3 markah)

4. Rajah di bawah menunjukkan langkah-langkah untuk mewujudkan perpaduan kaum
dari aspek pembangunan sosial negara kita.
a. Apakah X?
…………………………………………………………………………………………
( 1 markah )
b. Namakan dua laporan pendidikan yang pernah dikeluarkan dalam usaha
mewujudkan perpaduan?
(i) ..............................................................................................................................
(ii) ..............................................................................................................................
(2 markah)
c. Nyatakan dua usaha yang dijalankan oleh kerajaan bagi menjadikan sukan sebagai alat perpaduan.
(i) ..............................................................................................................................
(ii) ..............................................................................................................................
(2 markah)
d. Berikan dua ciri Dasar Kebudayaan Kebangsaan.
(i) ..............................................................................................................................
(ii) ..............................................................................................................................
(2 markah)

Bahagian B
[ 60 markah ]
Jawab tiga soalan sahaja.
5 Nabi Muhammad s.a.w. merupakan seorang tokoh pemimpin yang unggul dan bijaksana dalam semua aspek.
(a) Huraikan keperibadian Nabi Muhammad s.a.w yang boleh dijadikan contoh
kepada manusia sejagat [10 markah]
(b) Huraikan ketokohan Nabi Muhammad s.a.w dalam bidang perniagaan.
[6 markah]
(c) Pada pandangan anda, mengapakah perdagangan penting untuk sesebuah negara
[4 markah]
6. Penjelajahan dan penerokaan merupakan kegiatan para pelaut Eropah pada abad ke-16 dengan mencari laluan baru di lautan luas bagi membolehkan mereka menuju ke timur.
(a) Apakah faktor yang mendorong kegiatan penerokaan dan penjelajahan orang Eopah ke Timur. [6 markah]
(b) Terangkan kesan-kesan penjelajahan dan penerokaan terhadap masyarakat setempat. [8 markah]
(c) Sifat dan semangat kental penjelajah masa lampau telah melahirkan semangat ”Malaysia boleh” pada hari ini. Berdasarkan pemerhatian anda , nyatakan pencapaian rakyat Malaysia dalam merealisasikan semangat tersebut.
[6 markah]

7. (a) Huraikan penyesuaian dan perubahan yang dibuat oleh Raja Mongkut dan
Raja Chulaongkorn dalam usaha mengekalkan kemerdekaan Thailand.
[8 markah]
(b) Jelaskan gerakan nasionalisme yang berlaku di Thailand.
[8 markah]
(c) Berdasarkan pencapaian Raja Mongkut dan puteranya, Raja Chulalongkorn,
nyatakan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam usaha
mengekalkan kemerdekaan atau kedaulatan negaranya? [4 markah]
8. Menurut konsep pengasingan kuasa, pemerintahan nehara kita dibahagikan kepada tiga
cabang seperti dalam rajah di atas.
(a) Jelaskan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. [ 6 markah ]
(b) i. Bagaimanakah undang-undang negara kita digubal? [ 4 markah ]
ii. Apakah kuasa dan peranan Badan Kehakiman? [ 4 markah ]
(c) Bagaimanakah anda menunjukkan ketaatan kepada raja dan negara Malaysia?
[ 6 markah ]
Yang di-Pertuan Agong
Badan Perundangan
Badan Pelaksana
Badan Kehakiman

9
(a)
(b)
(c)
Rajah berikut berkaitan dengan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia kearah mencapai negara maju.
Apakah yang anda faham tentang globalisasi? [4 markah]
Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Malaysia untuk perkembangan
(i) ICT [6 markah]
(ii) K-masyarakat [6 markah]
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan globalisasi kepada negara Malaysia. [4 markah]
KERTAS SOALAN TAMAT
Cabaran Masa Depan
Globalisasi
Teknologi matlumat dan Komunikasi
K-masyarakat

sumber : Laman Cikgu Sejarah

No comments:

Post a Comment