Pages

Tuesday, April 9, 2013

Contoh Kertas Soalan Kertas 3 beserta skema jawapan: Tema 9 (Bab 10)


KUMPULAN 10
Cadangan Format Soalan Sejarah 1249/3
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
Tugasan untuk calon
TEMA 9  – HURAIAN SUKATAN PELAJARAN DAN BUKU TEKS SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 10            
                       

TAJUK 9.2 – DASAR BRITISH TERHADAP EKONOMI NEGARA DAN
                      KESANNNYA

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut;

I.              Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber seperti buku teks,buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain.

II.            Pada hari peperiksaan, calon hanya dibenarkan membawa masuk  buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah dan risalah sahaja ke dalam dewan / bilik peperiksaan.

III.           Bahan  tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.


Akan diberikan sebulan sebelum peperiksaan
  
Tajuk 9.2 – Dasar British Terhadap Ekonomi Negara Dan Kesannya

( Merujuk Tema 9 Huraian Sukatan Pelajaran Dan Buku Teks Sejarah Tingkatan 4, Bab 10 )

Soalan :

Keadaan ekonomi semasa penjajahan British telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap ekonomi negara kita. Bincangkan.

Peringatan :
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh


Pengenalan

Memahami kehendak tugasan soalan

1. Pengenalan
    Jelaskan maksud ekonomi tradisional dan
    ekonomi dagangan5 markah

Isi
Dan
Huraian

Memahami ciri-ciri ekonomi tradisional dan
ekonomi dagangan


2. Ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi
    dagangan;

    Terangkan ciri-ciri ekonomi Tanah Melayu
    semasa pemerintahan British
·         Ekonomi tradisional  ( 10 m )
·         Ekonomi dagangan    ( 20 m )


30 markah

Menganalisis sebab dan kejayaan British memperkenalkan ekonomi dagangan


3. Usaha-usaha British memperkenalkan
    ekonomi dagangan.

    Terangkan usaha-usaha British
    memperkenalkan ekonomi dagangan

15 markah

Mengaplikasi matlamat Malaysia sebagai tumpuan kegiatan ekonomi antarabangsa

4. Langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai
    tumpuan kegiatan ekonomi antarabangsa.

    Cadangkan langkah-langkah untuk
    menjadikan Malaysia sebagai tarikan pelabur
    asing
15 markah

Menilai kejayaan Malaysia dalam bidang ekonomi di peringkat global


5. Kejayaan Malaysia dalam ekonomi di
    peringkat global.

    Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan
    kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia di
    peringkat global.
10 markah

Menjana idea
Usaha-usaha Malaysia ke arah menghadapi cabaran Wawasan 2020

6. Cabaran dan langkah-langkah untuk
    menghadapi cabaran Wawasan 2020

·         Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk menghadapi Wawasan 2020. ( 5 m )
·         Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. ( 5 m )

10 markah

Menghayati nilai-nilai murni/ ikhtibar/
patriotisme daripada perkembangan ekonomi negara


7. Nilai-nilai murni daripada perkembangan
    ekonomi negara.

    Nyatakan nilai-nilai murni daripada
    perkembangan ekonomi negara.
10 markah

Kesimpulan

Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan

8. Rumusan

·         Pengetahuan yang diperolehi
·         Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
·         Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang
 


5 markah Peraturan pemarkahan Tingkatan 4 , Bab 10

Cadangan Soalan Kertas 1249/3
Soalan :

Keadaan ekonomi semasa penjajahan British telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap ekonomi negara kita. Bincangkan.

Soalan
Isi Dan Huraian
Markah


1

Pengenalan
Jelaskan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan

-          Ekonomi tradisional adalah ekonomi berasaskan sara diri
-          Melombong
-          Bercucuk tanam
-          Memungut hasil hutan
-          Menternak binatang
-          Menangkap ikan secara kecil-kecilan

-          Ekonomi dagangan adalah kegiatan pertanian atau perlombongan yang  melibatkan lebihan pengeluaran pemasaran
-          Berskala besar
-          Mengguna tenaga buruh yang ramai
-          Modal besar
-          Teknologi yang tinggi
-          Pemasaran luas


5
markah

2

Ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan

*   Ekonomi Tradisional
-   Pelbagai kegiatan ekonomi.
-   Berjaja/berniaga/berdagang.
-   Melombong
-   Bercucuk tanam
-   Memungut hasil hutan
-   Menternak binatang
-   Menangkap ikan
-   Mengusahakan tanaman sampingan
-   Ekonomi sara diri
-   Skala pengeluaran kecil
-   Menggunakan teknologi yang rendah
-   Modal yang kecil
-   Modal terhad
-   Buruh terhad
-   Pasaran kecil
-   Lebihan hasil digunakan keluarga/kumpulan masyarakat
-   Hasil lebih ditukar dengan barangan lain
-   Hasil yang lebih digunakan untuk kenduri-
    kendara/zakat/sedekah/hadiah/simpanan.
-   Tiada pengkhususan pekerjaan
-   Pembahagian kerja melibatkan perbezaan jantina dan umur
-   Kraftangan/sutera/kain kapas/senjata/tembaga
-   Tenunan
*  Ekonomi Dagangan
-   Bertujuan pemasaran/eksport
-   Berskala besar
-   Buruh ramai
-   Modal besar
-   Teknologi tinggi
-   Pasaran luas
-   Contoh tanaman getah/gambir/lada hitam/tebu/ubi
    kayu/kopi/tembakau/kelapa sawit/ teh/ kelapa.
-   Dwiekonomi
-   Pecah dan perintah
-   Melibatkan orang barat/india/cina/pemodal Eropah
-   Melantik H.N Ridley sebagai Pengarah Botanical Garden
-   Mengadakan pameran
-   Mengagihkan benih getah secara percuma
-   Memperkenalkan sisitem torehan secara Ibedem
-   Melibatkan syarikat-syarikat perwakilan
-   Memberi galakkan/sokongan kepada pemodal asing
-   Industri Perlombongan
-   Industri Kewangan
-   Industri Pertanian


30 markah

3

 Usaha-usaha British memperkenalkan ekonomi dagangan

-   Melantik H.N Ridley sebagai Pengarah Botanical Garden
-   Mengadakan pameran
-   Mengagihkan benih getah secara percuma
-   Memperkenalkan sisitem torehan secara Ibedem
-   Melibatkan syarikat-syarikat perwakilan
-   Memberi galakkan/sokongan kepada pemodal asing
-   Mengagihkan benih getah secara percuma
-   Memberi galakan dan sokongan kepada pemodal asing
-   Memberi kadar sewa tanah
-   Memberi tarif cukai yang rendah
-   Cukai Eksport dikeculaikan selama 50 tahun
-   Memperkenalkan rancangan sekatan Stevenson
-   Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa.
-   Penyediaaan modal/insentif modal
-   Teknologi kapal korek
-   Meluluskan enakmen / undang-undang untuk menguasai lombong
-   Menggalakkan kemasukan buruh luar
-   Membawa masuk buruh luar
-   Buruh Cina dalam sector perlombongan
-   Buruh India dalam sector perladangan
-   Mewujudkan jawatan pegawai perlindungan buruh
-   Meluluskan undang-undang untuk membaiki system pengambilan
    buruh
-   Sistem pengambilan kakitangan/rumah kongsi menggantikan sistem
    tiket kredit
-   Menaja kemasukan imigran Cina /Foochow ke Sarawak
-   Menguatkuasakan undang-undang Tabung Imigresen India
-   Memperkenalkan penggunaan mata wang asing
-   Menubuhkan Lembaga Pesuruhjaya Wang untuk mengeluarkan
    wang kertas
-   Wang kertas digunakan untuk perdagangan di Negeri Selat
-   Menubuhkan institusi kewangan/bank
-   Memperkenalkan system kewangan moden yang berorientasikan
    keuntungan/ kadar faedah yang tinggi
-   Memperkenalkan system rekod tanah
-   Memperkenalkan Enakmen Tanah Persekutuan
-   Memperkenalkan Enakmen Tanaman Padi
    Kuasa Residen untuk menentukan jumlah kawasan konsesi tanah
-   Memperkenalkan kadar cukai mengikut jenis tanah
-   Mengekalkan orang Melayu sebagai petani
-   Dasar perlindungan kepada pemodal dan pengusaha Eropah/Sekatan
    Stevenson
-   Menaikkan harga getah di pasaran


15 markah

4

Cadangkan langkah-langkah untuk  menjadikan Malaysia sebagai
tarikan pelabur asing ;

-          Mengekalkan perpaduan kaum
-          Kreatif dan inovatif
-          Menambah tenaga mahir
-          Menaik taraf infrastruktur
-          Merperkukuh pusat kewangan persisir pantai
-          Mewujudkan perdagangan bebas
-          Memberikan bantuan modal
-          Meluaskan pasaran / mencari pasaran baru
-          Meluaskan dagangan dua hala
-          Menjadikan negara hub hala
-          Memperkasa wilayah pembangunan ekonomi
-          Memperluaskan hubungan diplomatik
-          Mengadakan pertukaran teknologi
-          Mempelopori penggunaan dinar emas dalam kalangan negara Islam
-          Menjamin keamanan dan kedaulatan negara
-          Memajukan pelancongan
-          Perkongsian ilmu pengetahuan
( mana-mana munasabah )


15 markah

5

 Kejayaan Malaysia dalam ekonomi di peringkat global.

Perindustrian ;
-          Pembuatan otomobil/industri berat
-          Sektor perkilangan
-          Menyediakan zon perdagangan bebas
-          Koridor raya multimedia
-          Industri elektronik

Pertanian ;
-          Bioteknologi
-          Pusat pengeluaran herba
-          Pengeluar komoditi dunia
-          Menjadikan pertanian satu industry
Perlombongan ;
-          Petrokimia
-          Carigali minyak

Pusat Kewangan ;
-          Pusat pengeluar makanan halal dunia
-          Pelopor hub halal dunia
-          Pusat tumpuan ekonomi dunia
-          Sistem bank yang kukuh
-          Pusat kewangan Islam

Sistem pengangkutan dan perhubungan ;
-          Industri perkapalan
-          Pengangkutan tambang murah
-          Perkhidmatan cemerlang peringkat dunia
-          Perluasan penggunaan internet
-          Jalur lebar

Pelancongan ;
-          Memelihara bandar warisan dunia
-          Menarik pelabur asing
( mana-mana munasabah )


10 markah

6

Cabaran dan langkah-langkah untuk menghadapi cabaran Wawasan 2020

* Cabaran
i) Kewangan
-  Kekurangan modal
-  Nilai mata wang turun naik/spekulasi

ii) Pelaburan
-   Kejatuhan pasaran saham
-   Pelabur berpindah ke Negara lain
-   Masalah menarik pelabur asing

iii) Teknologi
-     Teknologi masih rendah
-     Masih bergantung kepada teknologi luar

iv ) Globalisasi
-     Persaingan dengan Negara maju
-     Pengiktirafan oleh Negara maju
-     Salah guna laman sesawang

v)  Pasaran
-    Menembusi pasaran antarabangsa
-    Pasaran terhad
-    Tekanan/sekatan Negara maju

vi) Tenaga kerja
-   Kurang mahir
-   Bergantung kepada Negara luar
-   Ramai tenaga mahir berkhidmat di luar Negara
-   Kurang pengetahuan

vii) Gejala social
-     Keruntuhan akhlak
-    Dadah
-    Nilai-nilai kemanusiaan pudar

*  Langkah-langkah
i) Penguasaan ilmu
- menjadi hak pendidikan
- mengubah suai kurikulum untuk memenuhi keperluan semasa
- pendidikan sepanjang hayat
- melahirkan modal insane
- pendidikan maya
- pendidikan kel luar Negara

ii) Kemahiran
- penguasaan ICT
- menambah bilangan tenaga professional dalam/luar Negara
- menambah pusat pengajian tinggi yang berkaitan kemahiran
- mendapat latihan di luar Negara

iii) R& D
- menghasil produk tinggi
- memperuntukkkan dana
- mendapat hak milik/patern
- meneroka bidang baru

iv) Kewangan
-  penggabungan bank
-  tambatan mata wang
-  memperkenalkan dinar emas
-  memperluaskan perbankan Islam

v) Pasaran
- meningkatkan kualiti barangan
- mencari pasaran baru
- mengadakan promosi/pameran
- e-dagang

vi) Modal Insan
- memperkukuhkan jati diri/PLKN
- menerapkan integriti/anti rasuah
- memperkasa sekolah agama
- konsep 1 Malaysia
- merealisasikan wawasan 2020
- mendaulat Bahasa Melayu/memperkasa BI


10 markah

7

Nilai-nilai murni daripada perkembangan ekonomi negara

-          Berkemahiran
-          Bersyukur
-          Rajin
-          Berusaha bersungguh-sungguh
-          Berani
-          Bijak memanfaat peluang
-          Kreatif
-          Inovatif
-          Berdaya saing
-          Jati diri yang tinggi
-          Perpaduan
-          Kerjasama
-          Kebijaksanaan pemimpin
( mana-mana munasabah )


10 markah

8

Rumusan
-          Pengetahuan yang diperolehi
-          Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
-          Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang


5
 markah

7 comments:

 1. adakah ini salah satu daripada soalan yg akan ditanya dalam kertas 3 ataupun hanya ini akan ditanya dalam kertas 3?

  ReplyDelete
 2. bolg ni banyak membantu saye . terime kasih )

  ReplyDelete
 3. terima kasih... senang nk jwb paper 3

  ReplyDelete
 4. JAWAPANNYA KENA BUAT DALAM KOTAK ? MACAM YANG KAT ATAS KE?

  ReplyDelete
 5. assalamualaikum,nak tanya ada tak skema jawapan untuk tema tugasan ni 'pada abad ke16, para pelaut eropah telah aktif menjelajah ke beberapa kawasan diluar eropah' bab 9 tingkatan 4
  kalau ada email saya at queenlollipop4@gmail.com

  ReplyDelete