Pages

Tuesday, April 23, 2013

Latihan Bermodul Bab 2 : Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua


Bab 2 :. NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Faktor-faktor Pemangkin Nasionalisme.

Gerakan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua
Senaraikan factor-faktor pemangkin gerakan nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua.

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8


Huraikan bagaimana sistem politik Barat memainkan peranan menyemarakkan 
semangat nasionalisme.

      British telah memperkenalkan system ................................. melalui Sir Andrew Clarke. Sistem politik ini telah memusnahkan ................................................
Seorang ................................. telah mengambil alih pentadbiran negeri daripada pembesar tempatan. Para pembesar diberikan ................ dan tempat mereka digantikan dengan...................................................... Perubahan ini mencabar system atau ...................... dan menjatuhkan ......................................... Hal ini membangkitkan kemarahan penduduk tempatan terhadap British.

Jelaskan bagaimana pendidikan Inggeris mencetuskan semangat nasionalisme.

Pendidikan Inggeris telah melahirkan _____________________________. Golongan ini mampu berfikir tentang _____________________________.  Mereka menggunakan ____________________ untuk memajukan diri dan menolak penjajahan British.

Huraikan bagaimana dasar British menyemarakkan lagi semangat nasionalisme.

British telah menggalakkan _____________________ dating untuk melabur, berniaga, berdagang, bekerja dan ____________________________________. Kedatangan mereka telah meningkatkan jumlah __________ di Tanah Melayu. Keadaan ini menimbulkan ___________________ kepada penduduk tempatan. Mereka menguasai ekonomi Tanah Melayu dalam bidang _____________________, ________________________ dan ________________.
Sementara itu orang Melayu kekal dalam _________ yang tidak dimajukan British.
Bandar-bandar baru dibuka sebagai ______________
___________. Namun orang Melayu tetap tinggal di ___________________ dalam keadaan kekurangan. Taraf hidup di Bandar meningkat kerana adanya kemajuan ekonomi seperti ___________ dan wujudnya prasarana seperti __________, ___________________,_____________, _____________ dan ______________.
Jurang taraf hidup antara orang _________ di luar bandar dengan ___________ dan penduduk lain di bandar sangat ketara. . Dasar British telah memundurkan lagi ______________ orang Melayu.

Pendudukan Jepun turut menjadi pemangkin semangat nasionalisme. Jelaskan.

      Pendudukan Jepun juga menjadi pemangkin terhadap gerakan nasionalisme di Tanah Melayu. Jepun menekankan kebebasan negara-negara Asia melalui konsep ______________________________________.
Negara-negara Asia Tenggara berhak menentukan _________________________ dan _______________persaudaraan di kalangan negara-negara tersebut. Jepun turut menggalakkan orang tempatan _________________ dengannya dan berjanji akan _________________ mereka. Namun sebahagian besar penduduk Tanah Melayu membenci penjajahan sama ada oleh kuasa ____________ atau __________.  Ini kesengsaraan hidup akibat kekurangan ____________ dan _______________ serta ________________ pentadbiran Jepun. Penduduk tempatan menganggap semua penjajah _________ dan ___________ kehidupan orang tempatan. Oleh sebab itulah, orang Melayu menentang sekeras-kerasnya apabila British memperkenalkan _________________ pada 1946.

Jelaskan bagaimana penguasaan PKM  menyemarakkan lagi semangat nasionalisme.

PKM yang menguasai Tanah Melayu selama _____ telah membangkitkan semangat menentang penjajahan. PKM telah memulakan penyebaran __________________________. PKM telah menguasai _________________ dan memerintah dengan kejam.
Mereka ____________ dan ___________ sesiapa sahaja yang dianggap penyokong ________. PKM telah mencetuskan konflik ________________. PKM telah membunuh ______________ dan membakar kampong mereka. Tindakan PKM ini dibalas oleh orang Melayu di _______, ___________, ______________dan _______

Gerakan Pan- Islamisme turut menyemarakkan semangat nasionalisme. Jelaskan

Gerakan Pan Islamisme ialah ___________________________________________ untuk membangkitkan pemahaman yang lebih progresif terhadap Islam. Ini adalah untuk menentasng ______________________ terhadap negara-negara Islam. Gerakan ini didokong oleh ________________ dari seluruh dunia. _____________
_____________yang memulakan gerakan reformis Islam. Gerakan ini telah tersebar luas. Beliau member kupasan bahawa Islam ialah cara hidup yang menekankan kepentingan ___________ dan ___________, serta mendorong umatnya _________________________.  Karya beliau disebarkan melalui majalah ____________. Selain Pan Islamisme, _____________________ yang berlaku di Arab Saudi juga mendesak matlamat yang sama.

Bagaimanakah kesedaran politik serantau mendorong ke arah menyemarakkan
 semangat nasionalisme?

Kesedaran politik yang berlaku di ________________ terutamanya mendorong kebangkitan semangat nasionalisme.  Ini kerana kedua-dua negara amat rapat dari sedi ___________ dan ____________. Kesedaran politik  dan ___________________________ telah melahirkan ramai golongan intelektual sehingga ada yang menjadi _____________________. Karya mereka telah menjadi bahan bacaan masyarakat di Tanah Melayu. Masyarakat tempatan telah menghayati idea ______________________ dan ___________ terhadap penjajahan dalam tulisan mereka yang tersebar luas.. kemasukan mereka ke Tanah Melayu memudahkan penerimaan unsure kegiatan ____________________________ di Tanah Melayu.

Sekiranya anda dilantik menjadi pemimpin Malaysia, bagaimanakah anda menanamkan
 semangat nasionalisme kepada rakyat jelata.

F1

F2

F3

F4

F5

F6


GERAKAN ISLAH DALAM MENINGKATKAN MINDA BANGSA

1.       Terangkan latar belakang Gerakan Islah.
F1   GI ialah gerakan yang mendorong masyarakat Melayu supaya
        membetulkan .............................................................................
F2    dikenali sebagai ...........................................................................
F3    menggunakan akhbar seperti :
i.                     ............................................
ii.                   .............................................
iii.                  .............................................
iv.                 .............................................
F4   Pendokong gerakan ini ialah :
i.                     .............................................
ii.                   .............................................
iii.                  .............................................
F5.  Sheikh Tahir Jalaludin :
i.                     Menulis dalam ..............................................
ii.                   Dilantik menjadi ...........................................

F6. Syed Syeikh al-Hadi :
i.                     Menubuhkan ...............................................
ii.                   Menerbitkan ...............................................
iii.                  Mendirikan .................................................
iv.                 Menulis .......................................................

2.       Jelaskan matlamat perjuangan Kaum Muda?
F1   menyampaikan idea ajaran Islam dari sudut ...........................
       ............................................
F2   menggesa orang Melayu memajukan ...............................,
       .............................., ..................... dan ...............................
F3   menekankan pendidikan ....................... dan ..........................
F4   seperti
i.                     .................................
ii.                   .................................
iii.                  ..................................
               F5  menuntut ilmu berkaitan :
i.                     ...................................
ii.                   ...................................
iii.                  ...................................
F6   menggalakkan pendidikan untuk ............................
F7   menyemat sikap mengkritik ...................................
F8   mengkritik ................... dan ......................................... yang tidak
       memajukan orang Melayu

3.       Jelaskan halangan yang dihadapi oleh Kaum Muda dalam memperjuangkan ideanya.
F1  ditentang oleh ......................................... iaitu alim ulama
F2  yang berfahaman bahawa Islam adalah tentang ............................ dan
      ........................................
F3  Negeri-negeri Melayu mengeluarkan ..........................................
       menghalang pengaruh Kaum Muda.
F4   kegiatan dakwah perlu ................................................................
F5   .............................. dan ............................. Kaum Muda dilarang
       dibawa masuk ke N2M
F6   Tekanan .......................... dan ........................ gagal menghalang GI
F7   Kaum Muda bergerak dengan baik di ...............................................

 2.2.3  Alhbar, Majalah dan Novel : Penggerak Kesedaran Kebangsaan.

1.       Jelaskan peranan akhbar dalam melahirkan semangat kebangsaan.

F1  penulis akhbar terkenal .............................................................
F2  muncul wartawan seperti :
i.                     .................................................
ii.                   .................................................
iii.                  ..................................................

F3 Tulisan mereka membangkitkan kesedaran untuk :
i.                     ...................................................
ii.                   ....................................................
F4  Mereka juga mengkritik ................................................................
       .....................................................................................................

2.       Senaraikan akhbar-akhbar yang terdapat pada 1930-an.

F1  .........................................................
F2  .........................................................
F3  .........................................................
F4  .........................................................
F5  .........................................................
F6  .........................................................

3.       Huraikan isu social / pendidikan yang dibangkitkan dalam akhbar-akhbar tersebut.

F1  memajukan ................................................... orang Melayu
F2  menggalakkan pendidikan untuk .....................................................
F3  menyeru orang Melayu meninggalkan sikap negative seperti :
i.                     ..................................................................
ii.                   ..................................................................
F4  menggalakkan ................................. di kalangan orang Melayu
F5  mementingkan kemahiran .................................... orang Melayu spt :
i.                     ............................................
ii.                   ...........................................
F6  meminta taraf ............................................... dibaiki
F7  memartabatkan .......................................... sebagai bahasa rasmi
F8  menyeru orang Melayu tidak meninggalkan .................................
F9  mengekalkan ......................................... masyarakat Melayu.

4.       Apakah isu ekonomi yang dibangkitkan oleh akhbar-akhbar tersebut?
F1   menggalakkan ................................... kerjasama
F2   meminta mengurangkan kemasukan .......................................kerana
       mengancam ekonomi tempatan
F3   menggalakkan ................................. di kalanngan orang Melayu
F4   melarang orang Melayu ............................................................
F5   menyeru orang Melayu ............................................................
F6   meminta British mengadakan ...................................................

5.       Jelaskan isu politik yang dibangkitkan oleh akhbar-akhbar tersebut.

F1  mengkritik British mengurangkan ...............................................
F2  mengkritik ........................... dan ...........................................yang
      tidak melaksanakan kepimpinan yang sewajarnya
F3  menolak dasar .................................... British dalam pentadbiran
F4  menuntut diadakan .....................................................................
      untuk melindungi orang Melayu
F5  menyeru orang Melayu supaya ............................. dalam sebuah
      Pertubuhan
F6  menentang tuntuan ....................................... terhadap politiik
      tempatan

6.       Jelaskan peranan majalah dalam membangkitkan semangat kebangsaan.

F1  memfokuskan persoalan untuk memajukan bangsa melalui .............
      dan ..................... yang disiarkan.
F2  menyentuh isu kemajuan bangsa dalam :
i.                     ...................................
ii.                   ...................................
iii.                  ...................................
iv.                 ...................................
v.                   ................................... dan ..............................

7.       Lengkapkan jadual di bawah :
Majalah
Pengarang

Majalah Guru
1.
2.
3.
Pengasuh
1.        
Bulan Melayu
1.        

8.       Nyatakan isu yang dibangkitkan oleh Majalah Guru.

F1  pendidikan ..............................................
F2  menyeru ......................................... orang Melayu
F3  meniupkan semangat ....................................... dan menentang
       ..........................................
F4  membaiki ..................................... orang Melayu
F5  memajukan ........................ dan ...........................................
F6  menggalakkan perpaduan di kalangan ................................. sebagai
      pemimpin bahasa

9.       Apakah isu yang dibangkitkan oleh majalah Pengasuh?

F1  membincangkan soal  ............................................ yang progresif
F2  menggalakkan ................................... di kalangan orang Melayu
F3  memperluas ................. dalam semua bidang
F4  memberikan ............................ persoalan orang Islam
F5  menggesa orang Melayu menjauhkan diri daripada ...................

10.   Jelaskan isu yang dibangkitkan oleh majalah Bulan Melayu.

F1  menggalakkan perpaduan di kalangan ......................................
F2  menggalakkan wanita mendapatkan .............................. untuk
      kemajuan diri.
F3  mendorong wanita menjaga ............................ dengan nilai-nilai Islam
      dan budaya Timur
F4  menggalakkan wanita menjadi ..................... untuk memajukan
      Bangsa

11.   Novel telah menyumbang kepada perkembangan semangat naionalisme di Tanah Melayu. 
      Jelaskan.
F1  penulisan novel bermula pada ............................................
F2  mesej-mesej yang dibawa ialah :
i.                     Semangat kebangsaan yang patut dimiliki oleh  .......................
.................................................................................................
ii.                   Sikap .................................................................. .................. adalah dituntut untuk membela maruah bangsa
iii.                  Wanita digalakkan mempunyai  sikap positif untuk ........................................................ dan ........................ bangsa.

12.   Lengkapkan rajah di bawah.
Novel
Pengarang
Keris Melaka

Anak Mat Lela Gila

Putera Gunung Tahan

Melor Kuala Lumpur


13.   Apakah tema semangat kebangsaan yang disampaikan melalui Keris Melaka?
F1  semangat perjuangan menentang ................................. seperti
       .................................
F2  menghargai sumbangan tokoh .................................................. seperti
      .......................................
F3  menggunakan sejarah sebagai ....................... dan ......................... untuk mendorong semangat perjuangan bangsa bagi generasi muda

14.   Jelaskan tema semangat kebangsaan yang dibangkitkan dalam novel Anak Mat Lela Gila.
F1  semangat menentang penjajah oleh ................................................
F2  menghargai ................................. bangsa sendiri.
F3  mencintai .............................................
F4  menolak .................................... demi maruah bangsa

15.   Huraikan tema semangat kebangsaan yang diutarakan dalam novel Putera Gunung Tahan.
F1  semangat ........................................................ dalam menjaga maruah
      bangsa
F2  mencintai  .............................................
F3  berasa bangga dengan ..........................................................
F4  seorang gadis tempatan yang menolak cinta pegawai penjajah kerana
      ...........................................................................................................
16.   Apakah tema semangat kebangsaan yang disampaikan melalui Melor Kuala Lumpur?
F1  ................................ atau kebebasan wanita dalam menentukan hala
      tuju kehidupannya
F2  Wanita yang mementingkan ............................................ untuk
       kebaikan dirinya
F3  Membuang pandangan ....................... yang boleh menghalang
       kemajuan bangsa

17.   Bagaimanakah pembaca  mendapat idea baru dan pendedahan tentang gerakan nasionalisme di luar negara dan di dalam negara?
F1  melalui isu :
i.                     ................................
ii.                   ................................
iii.                  ................................

18.   Pada pandangan anda, apakah persoalan semasa yang dibangkitkan oleh media cetak pada masa kini?
F1  Perkembangan politik dalam negara
F2  Perkembangan politik luar negara
F3  Isu perpaduan
F4  Konsep 1 Malaysia
F5  Isu ekonomi dalam dan luar negara
F6  Isu pendidikan peringkat sekolah rendah, menengah dan pengajian
       Tinggi
F7  ............................................................................................................
F8  ............................................................................................................

2.2.4  Perjuangan Nasionalisme oleh Persatuan-persatuan Melayu

1.       Jelaskan tentang Kesatuan Melayu Singapura (KMS).
F1   ditubuhkan pada ................................
F2   ditubuhkan di ....................................
F3   pengasasnya ialah :
i.                     .................................................................
ii.                   .................................................................
iii.                  .................................................................
F4  didukung oleh mereka yang ......................................................
F5  tujuan KMS ditubuhkan ialah ...................................................
       ..................................................................................................


2.       Jelaskan kejayaan yang dicapai oleh KMS.

F1   Mohamad Eunos Abdullah menjadi wakil ........................
       ...........................................................................................
F2  beliau dilantik menjadi ............................................................
      sebagai wakil orang Melayu.
F3  .......................... orang Melayu Singapura mendapat perhatian British.
F4  berjaya memperoleh sebuah kawasan ................................................
      bagi orang Melayu Singapura
F5  berjaya menubuhkan cawangan di ...........................,........................
      dan  ............................................. pada tahun 1930 an.

3.       Jelaskan tentang Persatuan Sahabat Pena (PASPAM).
F1   ditubuhkan di......................................... pada ........................
F2   dipimpin oleh cerdik pandai Pulau Pinang seperti ..............................
        .............................................................................................................
F3   Matlamat penubuhan ialah :
i.                     ........................................................................................
ii.                   ........................................................................................
F4   kesan penubuhan PASPAM :
i.                     ......................................................................................
ii.                   .......................................................................................
iii.                  .......................................................................................

4.       Berikan sebab persatuan negeri ditubuhkan di Negeri Melayu Bersekutu.
F1   menggabungkan .....................................................
F2   bagi membincangkan nasib orang Melayu dalam soal .....................,
       ......................... dan ....................................................
F3  ....................................... di kalangan orang Melayu dapat digalakkan


5.       Jelaskan kegiatan berpersatuan di Sarawak.

F1  Persatuaan ................................................... ditubuhkan pada 1936.
F2  Persatuan ..................................................... ditubuhkan pada 1939.
F3  Persatuan ..................................................... ditubuhkan pada 1939
i.                      yang diketuai oleh Datu Patinggi Abang Abdillah.
ii.                   Bertujuan :
a.       ..............................................................................
b.      ..............................................................................
c.       .............................................................................
d.      .............................................................................
iii.                  Mendapat sambutan orang Melayu Sarawak di ..................................................................................

4.       Jelaskan perkembanganan persatuan di Sabah.

F1  persatuan yang muncul hanya cawangan ...........................................
      iaitu di
i.                     .............................
ii.                   ............................
iii.                  ............................
F2  Anggotanya terdiri daripada :
i.                     .....................................
ii.                   ...................................
iii.                  ...................................

5.       Mengapakah kegiatan berpersatuan di Sabah tidak menonjol?

F1  ..........................................................................................................
F2  ..........................................................................................................


6.       Jelaskan tentang Kesatuan Melayu Muda  (KMM).

F1   ditubuhkan pada .......................
F2   dipimpin oleh ...............................................................................
F3   diilhamkan oleh ..................................iaitu .................................
F4   matlamat KMM ialah :
i.                     ................................................................................................
ii.                   ................................................................................................
iii.                  ................................................................................................
F4  KMM didaftarkan oleh .................................................................

7.       Jelaskan tindakan KMM untuk menghalau British dari Tanah Melayu.

F1  bekerjasama dengan ...................... pada akhir tahun 1940.
F2  menjadikan KMM sebagai sebuah ....................................................
F3  membeli .................................... untuk dijadikan alat propaganda
F4  mengelilingi Tanah Melayu untuk ....................................................
F5   menubuhkan ............................. KMM bagi meluaska  propaganda
       menentang British
F6   ..................................................................... di Gunung Semanggol,
       Perak menjadi penyokong KMM
F7   menyediakan ................................. yang dikenali tentera semut

6.       Kongres Melayu telah diadakan pada tahun 1939 dan 1940. Apakah kepentingan kongres tersebut?

F1  kemuncak ................................ orang Melayu menjelang Perang Dunia Kedua
F2  perkara yang dibincangkan ialah :
i.                     .........................................................................................
ii.                   ........................................................................................
iii.                  .......................................................................................
F3  kongres telah mendapat sokongan :
i.                     .....................................................
ii.                   .....................................................
F4  resolusi kongres ini menggambarkan perpaduan Melayu untuk
       mengatasi :
i.                     ...............................................................................................
ii.                   ...............................................................................................

7.       Pada pandangan anda, bagaimanakah aktivti berpersatuan dapat menggalakkan kesedaran orang Melayu?

F1  ......................................................................................
F2  ......................................................................................
F3  ......................................................................................
F4  ......................................................................................

8.           Apakah langkah-langkah yang diambil untuk menyekat semangat kebangsaan penduduk tempatan semasa Jepun menjajah di Tanah Melayu.

  • Menjalankan pemerintahan ……………………………………..
  • Menyekat kebebasan ……………………….. penduduk di Tanah Melayu.
  • Memberi kebebasan kepada pertubuhan yang ……………….. dan bergerak di bawah ………………………………….
  • Mengharamkan penerbitan semua ……………………….
  • Menukarkan nama akhbar tempatan kepada nama Jepun seperti ……………………………….. untuk Utusan Melayu.
  • Semua sekolah menggunakan …………………………… sebagai bahasa pengantar.
  • Menerapkan nilai ………………………….. dalam kehidupan seharian.


 1.  Nyatakan pertubuhan-pertubuhan yang menentang ketika pendudukan Jepun di Tanah Melayu di antara tahun 1941 hingga 1945.
 • MPAJA- Parti Komunis Malaya mengadakan penentangan melalui gerakan bawah tanah
  • dengan bantuan ……………………. oleh pihak British.
  • Mereka bekerjasama menjalankan perang ……………. terhadap Jepun.
 • Bintang tiga- Pasukan bintang Tiga juga ditubuhkan
  •  dengan ahlinya terdiri daripada ………………… penting di Tanah Melayu
  •  iaitu Melayu, Cina dan India menentang Jepun secara gerila.
 • Force 136-
  •  Di kalangan orang Melayu pula ditubuhkan …………………………..
  •  keanggotaan terdiri daripada pegawai-pegawai tadbir Melayu yang bekerjasama dengan tentera British,
  • Bergerak secara ………………….. di hutan dan aktif di Kedah,Johor dan Pahang.
 • Wataniah-Pasukan Wataniah Pahang
  • adalah pasukan ………………………. menentang Jepun terdiri
  • daripada guru,pegawai tadbir kerajaan dan orang kampung yang sedar tentang penindasan Jepun.

No comments:

Post a Comment