Pages

Friday, October 21, 2011

Fokus Tingkatan 4 : Bab 4,5,6,7,8

BAB 5 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH******

Nyatakan pengertian hijrah. *****

F1 - Berasal daripada perkataan Arab iaitu berpindah

F2 - Perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain

F3 - Perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke kota Madinah

F4 - Perjuangan untuk memperkukuhkan Islam.

F5 - Merupakan strategi baru untuk menyebarkan Islam.

F6 - Perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan kejahatan

F7 - Semangat ingin berubah dalam pelbagai keadaan

F8 - Perubahan dari segi sikap

F9 - Perubahan dari segi cara berfikir

F10 - Perubahan dari segi tingkah laku

F11 - Bukan pelarian seperti pandangan orientalis Barat

Terangkan kepentingan hijrah kepada umat Islam. *****

F1 - Dakwah Islamiah

H1a - dapat dilaksanakan dengan aman tanpa selindung

H1b - sedangkan di Makkah seruan terhadap Islam sering terganggu

F2 - Mendamaikan suku Arab di Madinah

H2a - yang sering bersengketa khususnya suku Aus dan Khazraj

H2b - melalui semangat persaudaraan sesama Islam

F3 - Menjalinkan hubungan persaudaraan antara orang Islam Makkah dengan

orang Islam Madinah

H3a - Orang Islam Makkah yang berhijrah tidak berasa asing atau rendah diri di Madinah

H3b - menyatukan golongan ini yang sebelumnya mempunyai perbezaan dari segi kedudukan

ekonomi dan sosial

H3c - Nabi Muhammad telah memberikan gelaran Muhajirin kepada orang Islam Makkah yang
berhijrah ke Madinah

H3d - gelaran Ansar kepada orang Islam Madinah

F4 - Menyatukan penduduk Madinah

H4a - yang terdiri daripada pelbagai suku, budaya dan Agama

H4b - Ini melahirkan kehidupan yang harmoni di Madinah

H4c - Dengan ini masyarakat Madinah dapat menjalankan kegiatan ekonomi dan agama

F5 - Membina sebuah masjid

H5a - iaitu Masji al-Nabawi

H5b - Masjid Quba merupakan masjid pertama

H5c - Masjid dijadikan sebagai tempat untuk beribadat, belajar, tempat bertemu dan berbincang masalah,kawasan persekitaran masjid diadakan aktiviti harian seperti jual beli

F6 - Wujud takwim Islam

H6a - Berdasarkan kiraan tahun Hijrah

H6b - Takwim ini digunakan ketika Khalifah Umar al-Khattab

F7 - menubuhkan sebuah negara Islam Madinah

H7a - menukarkan nama Yathrib kepada Madinah al- Munawwarah

H7b - Menjadikan Madinah sebagai pusat tamadun Islam

F8 - Menunjukkan sikap toleransi kaum dan tolong- menolong

H8a - Orang Madinah memberikan bantuan yang besar kepada orang Islam Makkah yang berhijrah

H8b - Mereka sanggup memberikan tempat tinggal, makanan, keperluan asas

H8c - menerima orang Islam Makkah sebagai saudara dan sebahagian daripada masyarakat Madinah

F9 - Pengorbanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad s.a.w. [ sambungan]

H9a - Abu Bakar al-Siddiq sanggup bergadai nyawa dan harta

H9b - Ali bin Abu Talib sanggup tidur di tempat tidur baginda

H9c - Abdul Rahman bin Auf beri sumbangan harta

F10 - Menunjukkan peranan wanita

H10a - Asmah binti Abu Bakar membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w.

H10b - Menghantar makanan

H10c - menyampaikan berita tentang pergerakan Quraisy

F11 - Menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa Nabi Muhammad s.a.w.

H11a - Baginda sanggup berkorban dan meninggalkan kesenangan hidup

H11b - Tidak pernah berputus asa

H11c - Bijak mengatur strategi peperangan

H11d - Bersembunyi di Gua Thur dan cari jalan lain ke Madinah

Apakah iktibar yang boleh dipelajari pelajar daripada peristiwa hijrah untuk mencapai kecemerlangan diri dalam kehidupan seharian.

F1 - Perubahan sikap dan tingkah laku negatif kepada yang positif

F2 - Perubahan dari tidak berdisplin kepada berdisplin

F3 - Perubahan dari sifat malas kepada rajin berusaha

F4 - Sikap suka melanggar undang-undang kepada akur kepada undang-undang

F5 - Sikap mementingkan diri sendiri berubah kepada sikap bantu-membantu

F6 - Sikap suka bertangguh kerja berubah kepada menghargai masa.

F7 - Tidak menghormati orang tua kepada menghormati orang tua

Huraikan kesan-kesan peristiwa pembukaan semula kota Makkah

F1 Nabi Muhammad s.a.w bertawaf sebanyak 7 kali mengelilingi kaabah

H1a Baginda dapat berpidato / khutbah kepada umat Islam

H1b Dengan membaca ayat al-Quran

F2 Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah

H2a Agama menyembah berhala dihapuskan selama-lamanya

H2b Digantikan dengan agama Islam

H2c Umat Islam mula mendalami ilmu pengetahuan Islam

F3 Kota Makkah dijadikan kota suci umat Islam

H3a Kaabah menjadi tumpuan umat Islam seluruh dunia

H3b Untuk beribadat

F4 Membuktikan kekuatan kerajaan Islam Madinah pimpinan Nabi Muhammad s.a.w

F5 Membuka jalan kepada penyebaran Islam ke seluruh Tanah Arab

H5a Secara aman / sukarela / tanpa paksaan

F6 Membolehkan sebuah lagi pusat pemerintahan Islam yang kuat diwujudkan

H6a Madinah dikekalkan sebagai pusat pentadbiran Islam

H6b Makkah dijadikan wilayah Islam

F7 Islam dapat dipraktikkan dalam kehidupan harian secara menyeluruh

H7a Menjadi titik tolak pemerintahan Islam seterusnya

Sebagai generasi muda hari ini, apakah sifat-sifat kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w yang boleh kita contohi dalam peristiwa pembukaan kota Makkah?

F1

Tidak terburu-buru dalam melakukan tindakan

F2

Melihat sesuatu secara menyeluruh

F3

Sentiasa menekankan perpaduan

F4

Bersifat baik sangka

F5

Sentiasa membantu demi mewujudkan/mengekalkan perpaduan

F6

Sifat pemaaf

F7

Tidak berdendam

F8

Sifat kesabaran

F9

Kebijaksanaan/ fatanah

F10

Berprinsip

F11

Menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan

F11

Berwawasan

F13

Berjiwa besar

F14

Tidak pernah menyerah kalah

F15

Akhlak yang terpuji

Jelaskan sumbangan pemerintah zaman khulafa Al-Rasyidin berikut kepada

perkembangan tamadun Islam.

(i) Khalifah Uthman bin Affan

F1 Politik

H1a Berjaya meluaskan wilayah Islam ke Aghanistan/Samarkand/Cyprus/Tripoli

F2 Mengukuhkan pertahanan

H2a Membina pasukan tentera laut Islam yang pertama

F3 Menyelaras cara bacaan (qiraat) ayat al-Quran

H3a Mengisytiharkan naskhah al-Quran Mushaf Uthmani

F4 Membina jalan raya/jambatan/rumah rehat

H4a Untuk kemudahan pengembara

F5 Mempertingkatkan ekonomi

H5a Mengukuhkan peranan baitulmal

H5b Menggunakan sumber baitulmal untuk membiayai pembangunan Negara

H5c Memperkuatkan angkatan tentera laut Islam

H5d Membeli peralatan senjata/kapal perang

H5e Cukai Jizyah turut dikekalkan kepada penduduk bukan Islam

H5f Antara sumber pendapatan baitulmal

(ii) Khalifah Ali bin Abu Talib

F1 Mengutamakan keharmonian dan kedamaian

H1a Menghentikan peperangan Siffin dengan mengangkat al-Quran

H1b Memulakan proses rundingan

F2 Membina markas tentera di Parsi

H2a Di Parsi/Sempadan Syria

F3 Mengembangkan sistem ekonomi negara

H3a Meneruskan kutipan jizyah

H3b Mengutus surat kepada al-Asytar mengikat perjanjian mengenakan jizyah kepada golongan Zimmi

Jelaskan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah tahap kedua di Sepanyol.

F1 mendirikan pusat pengajian tinggi di Cordova

F2 penubuhan perpustakaan

F3 pembinaan sebuah pusat penterjemahan karya tokoh Yunani

F4 membina masjid Cordova

F5 penubuhan baitulmal

F6 pembuatan barang tembikar, barang perhiasan dari perak dan emas

F7 perusahaan memproses kulit

F8 membuat senjata

F5 Pertanian

F9 sistem saliran dan hasilkan benih berkualiti

Faktor-faktor kejatuhan Bani Umaiyah

F1 penentangan golongan mawali

F2 menentang pemilihan Khalifah secara warisan

F3 khalifah mengabaikan tanggungjawab terhadap rakyat dan ajaran Islam

F4 penentangan golongan Syiah dan Khawarij

Bagaimanakah kerajaan Abbasiyah berjaya diasaskan pada tahun 750 M ?

F1 Setelah berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umaiyah

F2 Disokong oleh golongan Mawali

F3 Bergerak secara sulit

F4 Ditaja oleh Ali bin Abdullah

F5 Secara terbuka dari zaman Khalifah Umar Abdul Aziz.

F6 Mereka meneruskan kempen atas nama Ahlul Bait untuk mendapat sokongan

F7 Menjadikan Khurasan , Kufah , dan Humaimah sebagai pusat operasi

F8 Diperkukuhkan oleh Abu Salamah al-Khallal di Kufah dan Muslim alKhurasani di Khurasan

F9 Damsyik dijadikan pusat pentadbiran

F10 Kemudian dipindahkan ke Baghdad pada zaman Jaafar al- Mansur

Terangkan lima faktor yang membantu Kota Baghdad muncul sebagai pusat kegiatan intelektual pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah

F1 Menjadi pusat penulisan karya ke dalam bahasa Arab

H1a Kegiatan penulisan dilakukan mengikut tiga tahap

H1b Tahap pertama mencatat segala idea atau percakapan

H1c Tahap kedua mengumpulkan idea yang serupa

H1d Hadis Nabi Muhammad s.a.w ke dalam buku

H1e Tahap ketiga mengarang

F2 Menubuhkan Baitulhikmah sebagai institusi keilmuan

H2a Institusi keilmuan yang diasaskan oleh Khalifah Harun Al-Rasyid

H2b Berkembang semasa Khalifah al-Makmun

H2c Menterjemah karya falsafah dan sains terutama daripada bahasa Yunani ke bahasa Arab

F3 Melibatkan golongan ulama dalam penulisan pelbagai bidang agama Islam

H3a Ramai ulama menyusun hadis dan menghasilkan tulisan dalam bidang Fikah tafsir, sejarah

C3a Contoh Imam Malik , Ibn Ishaq , Imam Abu Hanafiah Imam Shafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal

F4 Usaha penterjemahan daripada bahasa Sanskrit, Suraini dan Yunani

H4a Orang islam bukan sahaja menterjemah malah mencipta dan membuat pembaharuan dalam
karya ke bahasa Arab

H4b Mereka menghuraikan dan membuat penambahbaikan

H4c Mereka memuatkan keterangan dan ulasan

F5 Menubuhkan institusi pengajian tinggi

H5a Mempertingkatkan kegiatan penyelidikan [ Sambungan ]

H5b Hasil kajian sarjana Islam tersebar ke Eropah

H5c kajian ini turut diterjemahkan ke bahasa asing

H5c menyumbang kepada kelahiran zaman renaissance di Eropah

F6 Kegigihan para ulama dan ilmuan Islam dalam penulisan

H6a Mempertingkatkan pengetahuan manusia sezaman dengan mereka

H6c Meninggalkan warisan yang ternilai kepada generasi kemudian

F7 Keterbukaan asyarakat Islam menimba ilmu daripada pelbagai sumber asing

H7a Cendikiawan Islam menterjemah karya

H7b Membaiki dan meningkatkan mutu karya asalnya

Mengapakah kemajuan bidang ilmu pengetahuan dalam kerajaan Abbasiyah dianggap telah mempengaruhi tamadun Eropah ?

F1 Orang Islam menterjemahkan dan membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemahkan
ke dalam bahasa Arab

F2 Mereka menghurai dan membuat penambahbaikan terhadap karya tejemahan

F3 Karya terjemahan tersebut dimuatkan dengan keterangan dan ulasan yang sangat tinggi
nilainya

F4 Mereka memelihara warisan ilmu daripada lenyap ketika Eropah dilanda zaman Gelap

F5 Penubuhan pusat pengajian tinggi telah meningkatkan aktiviti penyelidikan oleh orang Islam

F6 Hasil kajian dan penyelidikan sarjana Islam itu telah sampai ke Eropah dan diterjemahkan
ke dalam pelbagai bahasa asing

F7 Perkembangan tamadun Islam di kota Baghdad dan Cordova telah membuka mata
cendiakiawan Eropah

F8 Perkembangan kelimuan di Eropah telah melahirkan zaman pemilihan budaya yang dipanggil
Renaissance

F1

H1a

H1b

H1c

H1d

F2

H2a

H2b

H2c

F3

H3a

H3b

H3c

F4

H4a

H4b

H4c

F5

H5a

H5b

Terangkan cara-cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain. ******

Perdagangan dan perniagaan

Aktiviti perdagangan jarak jauh sudah lama dilakukan oleh orang Islam

Nabi Muhammad s.a.w pernah terlibat dalam perniagaan ke negeri Syam

Penguasaan pedagang Islam di Teluk Parsi/Laut Merah/ Timur Mediteranean membolehkan pertembungan tamadun berlaku

Orang Islam telah menetap di Canton China seawal akhir abad ke 7 bertembung dengan tamadun China

Hubungan diplomatik

Kerajaan Bani Umaiyah menghantar kumpulan peneroka ke utara Selat Gibraltar di selatan Sepanyol

Mereka membuat hubungan diplomatik dengan kawasan tersebut

Ini membolehkan pemahaman secara aman antara orang Islam dan orang bukan Islam tentang cara hidup

Penaklukan dan ketenteraan

Kerajaan Islam telah membentuk ekspedisi ketenteraan

Tentera Islam menguasai kawasan Iraq dan Iran membolehkan bertembung dengan tamadun tersebut

Penaklukan di Mesir/Afrika/Byzantine menyebabkan berlaku pertembungan tamadun

Kebudayaan

Kemasukan Islam ke Sepanyol membawa kemunculan kebudayaan baru

Bahasa Arab menjadi bahasa utama di Sepanyol

Lahir golongan yang dikenali sebagai Mozarab

Perkembangan Intelektual

Ilmuan Islam mendalami ilmu dan tamadun Eropah

Berlaku pertembungan antara ahli fikir Islam dan bukan Islam

Huraikan kesan Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun Lain di Dunia

F1 Peradaban manusia

H1a Aspek keagamaan

H1b Islam mengubah sistem kehidupan penganutnya/Negeri taklukannya

H1c Akidah berasaskan kepercayaan kepada Allah

H1d Sistem perundangan berasaskan al-Quran dan Hadis

H1e Syariah Islam mudah diterima kerana bersifat sarwajagat

H1f Tidak terbatas kepada bangsa, kaum, kawasan geografi

H1g Islam tidak menghapuskan cara hidup/adat/budaya masyarakat setempat

F2 Perluasan kawasan penyebaran Islam

H2a Melahirkan pelbagai bentuk kerajaan/masyarakat Dunia Islam

C2a Contoh kerajaan Delhi Mughal di India

H2c Wujud masyarakat Islam di China

H2d Amalan sistem kerajaan pusat yang kuat

C2d Contoh kerajaan Umaiyah/Abbasiyah/Uthmaniyah

H2f Walaupun berbeza dari segi institusi dan organisasi

H2g Terdapat persamaan dari segi amalan politik/ Sistem yang berasaskan akidah dan syariah

F3 Penguasaan ekonomi/Perdagangan dengan berkesan

H3a Keselamatan laluan perdagangan terjamin

H3b Kerajaan Uthmaniyah memiliki armada laut yang kuat untuk memastikan keselamatan kapal
dagang

H3c Di kawasan Teluk Parsi/Laut Merah/Laut Mediterranean/Laut Hindi

H3d Kawasan pusat ekonomi Islam meliputi Aden/Siraf/Basra/Iskandariah/Istanbul

H3e Sejak abad ketujuh masihi pedagang Islam berjaya berdagang ke India/Ceylon/Kepulauan
Melayu/China di sebelah timur

H3f Di sebelah Barat pedagang Islam menjalankan perniagaan hingga ke Sepanyol/selatan Perancis/Armenia/Kawasan selatan gurun Sahara di benua Afrika.

H3g Pedagang Islam turut menguasai perdagangan di Laut Merah/Laut Mediterranean/Teluk Parsi/Lautan Hindi/Laut China Selatan

H3h Istanbul menjadi pusat aktiviti perdagangan dan perniagaan pada Zaman Uthamaniyah

H3i Kedudukannya yang strategic sebagai jambatan antara dunia timur dan dunia Barat

F4 Proses Urbanisasi dan Organisasi sosial

H4a Penyelarasan undang-undang yang saksama di kawasan naungan

H4b Kesan dari segi kebudayaan /ientelektual

H4c Perkembangan pendidikan

H4d Kurikulum pendidikan berbentuk agama/sains/matematik/teknologi

H4e Pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah pelajar wajib mempelajari ilmu mantik(logik)/Matematik/Geografi/Sejarah/Sains Fizikal/Biologi

H4f Tatatertib kehidupan harian

H4g Cara berpakaian/berfikir/bertutur/berdagang/berpolitik

H4h Pada zaman kerajaan Umaiyah di Sepanyol 0rang bukan Islam mengamalkan cara hidup Islam

H4i Bertutur dalam bahasa Arab

H4j Berpakaian seperti orang Islam

H4k Golongan Mudejar turut menybarkan tatasusila Islam pada Zaman Renaissance di Eropah

F5 Peranan cendekiawan Islam bertukar pendapat antara satu sama lain

H5b Pada peringkat awal proses mengumpul maklumat dan teks penulisan cendekiawan sebelumnya

H5c Cendekiawan Islam menterjemah karya penulis Greek

C5c Seperti Aristotle/Plato/Galen/Hipocrates

H5d Penubuhan perpustakaan baitulhikmah oleh Khalifah Harun al-Rasyid/Kerajaan Abbasiyah

H5e Cendekiawan Islam menyimpan dan mengkaji bahan tulisan tamadun lain

H5f Proses penterjemahan karya bukan tamadun Islam telah menghasilkan budaya keilmuan/intelektual di kalangan orang Islam

H5g Lahir ramai cendekiawan Islam dalam setiap bidang keilmuan

H5h Zakaria Al-Razi (Perubatan)

H5i Menghasilkan lebih 20 karya perubatan/Menterjemah karya Galen ahli perubatan Greek

H5j Kitab al-Hawi merupakan ensiklopedia perubatan yang terkenal

H5k Sumbangan dalam bidang matematik dan astronomi

C5k Al-khawarizmi/Al-Battani/Abu Ishaq/Al-Biruji/Al-Bitruni

H5l Dalam bidang pemikiran politik dan undang-undang

C5l Penghasilan karya oleh Al-Farabi/Al-Miskawayh/Al-Mawardi

H5n Ilmu mantik dan falsafah

C5n Ib Sina/al-Kindi/Fakhr al-Din/Al-Razi/Ibn-Rushd/Imam Ghazali

H5p Sumbangan terhadap perkembangan pemikiran Usuluddin/Falsafah sains/Pemikiran kritis/

Kesedaran agama

F6 Bidang kesenian Islam

H6a Keindahan seni uir dan seni bina Islam

H6b Masjid Cordova di Sepanyol/ Masjid Sultan Ahmed (Masjid Biru) di Istanbul/Istana Alhambra di Granada

F7 Bidang kesusasteraan

H7a Omar al-Kayyam karya Ruba’iyah/Al-Jahiz kitab al-Bayan/Jalal ad-Din Rumi menghasilkan puisi bertemakan ketuhanan

H7b Rabi’ah al-Adawiah merupakan pemuisi wanita menulis puisi bertema ketuhanan dan hubungan antara manusia dengan Tuhan

Terangkan faedah yang diperoleh Malaysia pada hari ini kesan daripada pertembungan dengan tamadun luar.

F1 Perkembangan seni bina bangunan

F2 Pembinaan jambatan pulau pinang

F3 Perkembangan ilmu pengetahuan/Universiti Islam Antarabangsa (UIAM)

F4 Pengaruh dalam bidang kesenian dan kebudayaan

F5 Keunikan seni bina masjid

F6 Perkembangan sains dan teknologi

F7 Pengeluaran kereta nasional proton saga

F8 Kemajuan peralatan pertahanan /ketenteraan

Huraikan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain dalam bidang keilmuan.

F1

F2

H2a

F3

H3a

F4

F5

H5a

F6

H6a

F7

F6

Melahirkan para cendiakiawan Islam dalam setiap bidang keilmuan

Dalam ilmu perubatan

Zakaria al-Razi menyumbangkan kepentingan perubatan klinikal

Menghasilkan lebih daripada 20 karya termasuk kitab Al-Hawi

Penterjemah utama hasil karya Galen

Al-Zahrawi sangat arif dalam kajian perubatan dan farmasi

Dalam bidang matematik / astronomi

Sumbangan cendiakiawan Islam seperti al-Khawarizmi / al-Batani / Abu Ishaq / al-Biruji / al-Bitruni

Dalam bidang pemikiran politik / undang-undang

Sumbangan cendiakiawan Islam seperti al-Farabi / al-Miskawayh / al-Mawardi

Dalam bidang ilmu mantik /falsafah /pemikiran usuluddin /falsafah sains /pemikiran kritis /kesedaran agama

Sumbangan cendiakiawan Islam seperti Ibn Sina / al-Kindi / Fakhr al-Din / al-Razi / Ibn al-Arabi / Ibn Rushd / Iman Ghazali

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah keilmuan Islam mudah diterima oleh masyarakat lain di Eropah?

Karya terjemahan orang Islam digunakan oleh orang Eropah

Banyak kajian sarjana Islam diterjemah untuk masyarakat Eropah

Perkembangan ilmu ini melahirkan zaman pemulihan budaya di Eropah

Kegigihan ulama dan ilmuan Islam dalam bidang penulisan menjadi pendorong kepada ilmuan di Eropah

Keterbukaan dan kesediaan masyarakat Islam menimba ilmu daripada pelbagai sumber asing

Cendiakiawan Islam telah membaiki dan meningkatkan lagi mutu karya asal

Kota Baghdad menjadi pusat Ilmu yang dikunjungi oleh masyarakat Eropah

BANI ABBASIYAH

Jelaskan sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah di dalam perkembangan intelektual?

F1 kota Baghdad pusat intelektual

F2 berlaku kegiatan penulisan

F3 berlaku penterjemahan karya asing

F4 membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemah

F5 memelihara warisan ilmu daripada lenyap

F6 ditubuhkan baitulhikmah

Pada pandangan anda, apakah usaha yang harus Malaysia lakukan untuk menjadi pusat kecemerlangan ilmu

F1 Menggalakkan kegiatan penterjemahan

F2 Menggalakkan kegiatan penulisan

F3 Memajukan kegiatan penyelidikan/R&D

F4 Melahirkan tokoh pemikir/cendekiawan/intelektual dalam pelbagai bidang ilmu

F5 Meningkatkan jumlah pelajar luar negara/antara bangsa menuntut di IPT negara

F6 Memajukan prasarana pendidikan bertaraf dunia

F7 Menganjurkan banyak seminar berkaitan ilmu bertaraf antarabangsa

F8 Mencapai kualiti pendidikan setanding negara maju

BAB 8 PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM

KEDATANGAN BARAT****

Apakah kesan kedatangan Islam terhadap institusi pemerintahan di Negeri-Negeri Melayu?

F1 Penggunaan istilah sultan menggantikan raja

F2 Zilullah fil-alam /Zilullah fil ardh (bayangan Allah di muka bumi)

F3 Pengesahan seseorang raja berteraskan Islam

F4 Pemerintah menggunakan khalifatul mukminin/Pemimpin orang-orang mukmin

F5 Nasab keturunan sultan dikaitkan dengan Iskandar Zulkarnain

F6 Bertujuan meninggikan kedudukan sultan

F7 Institusi kesultanan berdasarkan sistem warisan

F8 Raja atau sultan sebagai kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan dan pentabdiran

F9 Golongan ulama sebagai penasihat sultan

F10 Makhdum Sayid Abdul Aziz/Maulana Abu Bakar/Maulana Sadar Jahan/Maulana Jalaluddin

F11 Di Kelantan dan Terengganu muncul ulama seperti Tuk Pulau Manis/Tuk Pulau Condong/Tuan Tabal

F12 Pelaksanaan konsep daulat

F13 Pengikat antara rakyat dengan pemerintah

F14 Adat istiadat istana/cara berpakaian/jenis pakaian/bahan dan pengucapan

Bagaimanakah kedatangan Islam telah memajukan taraf pendidikan orang Melayu di negara kita?

F1

Menuntut ilmu wajib

F2

Pendidikan Al Quran/Muqaddam

F3

Istana pusat pengajian Islam

F4

Kitab seperti Tasawuf

F5

Cerita hikayat seperti Amir Hamzah

F6

Ilmu fardhu ain

F7

Pendidikan madrasah

F8

Pengenalan tulisan jawi

F9

Mencintai ilmu

F10 Kedatangan ulama

Jelaskan kesan kedatangan Islam terhadap sistem ekonomi di Tanah Melayu

F1 Perdagangan

H1a Pedagang Islam menguasai perdagangan di Lautan Hindi dan Laut Cina Selatan

H1b Pedagang Melayu mulai terbabit secara aktif

H1c Saranan Islam bahawa perniagaan merupakan sumber rezeki yang besar

H1d Melaka menjadi pusat perdagangan terpenting

H1e Pengenalan sistem timbang dan sukat di Melaka

H1f Penggubalan Undang-Undang Laut Melaka berteraskan Islam

H1g Kelantan,Kelantan dan Terengganu menjadi pusat perdagangan penting abad ke 17 dan ke-18

F2 Mata Wang

H2a Perantaraan nilai perdagangan

H2b Alternatif kepada sistem barter

H2c Mata wang timah di Melaka tertera nama sultan memerintah dan tarikh Islam

H2d Johor- Wang Katun diperbuat daripada timah mempunyai tulisan Jawi atau Arab

H2e Wang Timah Kedah-Wang Ayam Jantan/Wang emas turut digunakan secara meluas

H2f Wang Emas Johor- diperkenal pada zaman Sulatan Alauddin Riayat Syah

H2g Wang Emas Johor dikenali Kupang

H2g Kelantan-Wang emas kijang tertera Khalifatul mukminin

Terangkan Pengaruh kedatangan Islam terhadap gaya hidup masayarakat Melayu tradisional di Tanah Melayu.

F1 Perubahan akidah /prinsip kepercayaan

H1a Perubahan akhlak dalam setiap aspek

F2 Sistem pemerintahan

H2a Pelaksanaan undang-undang syariah Islam

H2b Amalan protokol/hijabah dilaksanakan

H2c Lafaz ikrar mengantikan pembacaan ciri dalam proses pertabalan

H2d Pengganti sultan dilantik sebelum istiadat pemakamam

F3 Kehidupan bermasyarakat

H3a Hubungan antara individu dan pertalian kekeluargaan rapat

H3b Menghormati ibu bapa atau orang tua

H3c Jirang dianggap keluarga sendiri

H3d Panggilan hormat untuk orang yang lebih tua

H3e Pak long/Mak long/Pakcik

H3f Tidak dipanggil nama walaupun seringkas mungkin

H3g Bercakap dengan nada suara rendah dengan orang tua

F4 Tetamu dilayan dengan hormat

H4a Dihidangkan makanan dan minuman

H4b Memberi salam ketika berziarah

H4c Tuan rumah wajib menjawab salam

H4d Tetamu bersalaman ketika masuk ke dalam rumah

H4e Kanak-kanak mencium tangan orang lebih tua

H4f Membaca bismillah ketika hendak minum atau makan

F5 Majlis perkahwinan mengikut Islam

H5a Majlis Khatam Quran

H5b Dijalankan dengan semangat gotong royong

H5c Berpegang kepada konsep bersatu teguh bercerai roboh

Apakah yang dimaksudkan dengan:

(i) Pendidikan tidak formal

F1 - Pendidikan awal dalam bentuk asuhan

F2 - Berlaku dalam institusi keluarga

F3 - Penekanan nilai-nilai moral

F4 - Pembelajaran melalui pendengaran, penglihatan dan pemerhatian

(ii) Pendidikan formal

F1 - Pendidikan berkaitan keagamaan

F2 - Melalui perantara institusi tertentu

F3 - Ada guru

F4 - Ada masa/waktu

(b) Bagaimanakah pendidikan tidak formal disalurkan kepada kanak-kanak dalam

masyarakat Melayu?

F1 - Melalui cerita lisan

F2 - Melalui pergaulan sosial/pantang larang/adat istiadat

F3 - Menerusi pantun, peribahasa, teka teki

F4 - Melalui pendengaran, penglihatan, pemerhatian

(a) Nyatakan dua kemahiran yang diterapkan melalui pendidikan tidak formal.

F1 - Pertanian

F2 - Perikanan

F3 - Kraf tangan

F4 – Pertukangan

(d) Dimanakah pendidikan formal dijalankan selepas kedatangan Islam?

F1 - Masjid

F2 - Rumah

F3 - Istana

F4 - Surau

F5 - Madrasah

F6 - Pondok

(e) Pendidikan tidak formal kurang diberi tumpuan oleh masyarakat kini.

Pada pandangan anda, apakah kesannya terhadap kehidupan manusia sekarang?

F1 - Kemahiran tradisional mula hilang

F2 - Kurang bersopan santun

F3 - Tidak mewarisi adat resam

F4 - Tidak mahir cara berkawan

F5 - Maruah kurang dititikberatkan

F6 - Pekerjaan bapa tidak lagi diwarisi

Jelaskan kesan kedatangan Islam terhadap sistem pendidikan berikut di Tanah Melayu.

(a) Perkembangan Pendidikan Tidak Formal

F1

Pendidikan yang berlaku dalam institusi keluarga

H1a

Berlaku pada peringkat keluarga

H1b

Pengajaran nilai-nilai moral

F2

Pembelajaran melalui pendengaran/penglihatan/pemerhatian

H2a

Mempelajari kemahiran daripada ibu bapa

H2b

Menerusi pemerhatian dan latihan

H2c

Dalam bidang pertanian/perikanan/kraftangan/pertukangan

F3

Pembelajaran berkaitan agama/kelakuan/adat resam/Sikap sopan santun/cara berkawan/menjaga maruah

F4

Penyerapan nilai-nilai murni

H4a

Melalui cerita-cerita lisan

C4a

Cerita binatang/cerita jenaka

H4b

Kaedah bercerita paling berkesan dan digemari kanak-kanak

H4c

Penekanan kepada cerita berbentuk teladan dan pengajaran

C4c

Cerita anjing dengan bayang-bayang pengajaran ajar seseorangan tidak tamak

C4c

Cerita-cerita sang kancil menonjolkan kebijaksanaan menyelesaikan masalah

F5

Pengajaran pantang larang dan adat istiadat

H5a

Melalui pergaulan sosial

H5b

Tunduk sambil menghulurkan tangan apabila lalu di hadapan orang tua

F6

Pendidikan melalui pantun/peribahasa/teka teki

H6a

Pepatah seperti Siakap Senohong Gelama Ikan duri,bercakap bohong lama-lama mencuri

H6b

Mengajar kanak-kanak berbuat baik /jagan bercakap bohong

H6c

Menerapkan unsur-unsur pengajaran

Jelaksan perkembangan sistem pendidikan formal di Tanah Melayu selepas kedatangan Islam.

F1

Secara langsung melalui institusi tertentu

H1a

Pendidikan berkaitan keagamaan

H1b

Pada peringkat awal didominasi oleh golongan istana/atasan

H1c

Berpusat di istana

H1d

Peringkat awal diberikan oleh pendeta/guru khas

H1e

Memberi pendidikan kepada bakal pemerintah/pembesar kerajaan

F2

Perubahan pesat berlaku selepas kedatangan Islam

H2a

Pendidikan terbuka kepada semua golongan

H2b

Pendidikan keagamaan tertumpu di istana/masjid/rumah/surau/madrasah/pondok

H2c

Pendidikan dirumah tok guru tertumpu kepada pengajaran al-Quran

H2d

Murid-murid berumur antara 7 hingga 15 tahun

H2e

Menjadi asas kepada pendidikan selanjutnya

F3

Istana Melaka sebagai pusat pengajian agama

H3a

Sulan Mansur Shah menerima pengajaran Islam daripada Maulana Abu Bakar

H3b

Sultan Mahmud / Raja Ahmad berguru dengan Maulana Sadar Jahan

H3c

Perkembangan ilmu pengetahuan menyebabkan ramai ulama dan pendakwah asing datang ke Melaka

H3d

Kitab al-Dur al-Manzum (Mutiara Tersusun) menjadi rujukan pengajian ilmu tasawuf

H3e

Pendidikan di istana turut melibatkan bidang pentadbiran negara/sistem politik

F4

Pendidikan di masjid/surau

H4a

Kanak-kanak diajar ilmu fikah/tajwid/cara bacaan dalam sembahyang/perkara penting yang perlu diketahui oleh orang Islam

H4b

Pusat pengajian kepada orang dewasa pada sebelah malam

H4c

Pengajian aspek keagamaan/ ilmu fikah/usuluddin/hadis/tasawuf

H4d

Tahap yang lebih tinggi

F5

Sekolah pondok

H5a

Penekanan kepada pengajian ilmu keagamaan

H5b

Lulusan sekolah pondok akan bertugas sebagai guru agama/ berkhidmat kepada masyarakat

C5b

Contoh pondok Pulau Condong/Pondok Kutan/Pondok Pulau Manis/Pondok Titi Gajah

H5c

Sistem pondok tidak mempunyai batasan waktu

H5d

Masa pembelajaran yang panjang / sehingga 10 tahun

F6

Sistem Madrasah

H6a

Mula diperkenalkan oleh Khalifah Bani Saljuk di Iraq

H6b

Pendidikan berdasarkan sukatan pelajaran

H6c

Dilaksanakan mengikut kelas

H6d

Pendidikan mengikut tahap

H6e

Tahap permulaan/Pertengahan/Pengkhususan

H6f

Diawasi oleh mudir/ guru besar

H6g

Perjalanan madrasah diselia oleh sebuah lembaga/jawatankuasa kewangan

No comments:

Post a Comment